1.        Niniejszy regulamin Promocji pod nazwą „Kod Rabatowy za zapis do Newslettera KBF: BILETY”, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora.
2.      Organizatorem Promocji jest Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą w Krakowie ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków, zwany dalej „KBF”, właściciel platformy sprzedaży biletów KBF: BILETY (dalej: „KBF: BILETY”).
3.      Promocja realizowana jest za pośrednictwem KBF: BILETY, dostępnej pod adresem www.kbfbilety.krakow.pl.
4. Promocja rozpoczyna się w dniu 1.01.2024 r. i trwa do odwołania (dalej: „Czas trwania Promocji”), nie dłużej jednak niż do 31.12.2024 r.
5. Promocja obowiązuje wyłącznie na platformie KBF: BILETY.
6. Promocja nie jest grą losową loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U.2023.227 t.j.).
7.      Promocja skierowana jest do osób, które zapisały się do Newslettera KBF: BILETY w dniu 1.01.2024 r. i później, aż do odwołania Promocji, zgodnie z regulaminem świadczenia usługi Newsletter dostępnym pod adresem: https://kbfbilety.krakow.pl/regulamin-newslettera , (dalej: „Uczestnik”).
8. Promocja polega na tym, że każdy nowy subskrybent usługi Newsletter zapisany na listę mailingową KBF: BILETY od 1.12.2023 r., w okresie nie dłuższym niż 2 dni od zapisania się do usługi Newsletter, na podany przez siebie adres mailowy otrzyma od Organizatora wiadomość elektroniczną zawierającą kod rabatowy uprawniający do otrzymania rabatu 10% na zamówienie obejmujące zakup biletów za pośrednictwem platformy KBF: BILETY na Wydarzenia organizowane przez Krakowskie Biuro Festiwalowe. Kod rabatowy nie może zostać wykorzystany na zakup biletów na Wydarzenia, które są sprzedawane na platformie KBF: BILETY, ale nie są organizowane przez KBF. Kod rabatowy nie może zostać wykorzystany na Karnety, ani łączyć się z innymi akcjami promocyjnymi, kodami rabatowymi, czy innymi zniżkami (w tym Biletami ulgowymi), chyba że regulamin danej akcji promocyjnej będzie stanowić inaczej.
9. Kod rabatowy jest ważny od dnia jego otrzymania do 31.12.2024 r. i jest przeznaczony do jednorazowego wykorzystania.
10. Udział w Promocji jest dobrowolny, oznacza to, że Uczestnik ma prawo do skorzystania z Kodu rabatowego, nie jest to jednak obowiązek Uczestnika.
11.      Aby skorzystać z Kodu rabatowego (a w konsekwencji uzyskać obniżkę wartości zamówienia na Wydarzenia objęte Promocją) Uczestnik do 31.12.2024 roku powinien złożyć zamówienie na platformie KBF: BILETY, i w Podsumowaniu zamówienia na KBF: BILETY, kolejno w polu „KOD RABATOWY” wpisać otrzymany Kod rabatowy oraz nacisnąć przycisk „AKTYWUJ”.
12.    Wykorzystanie kodu rabatowego pozwoli uzyskać obniżkę regularnej ceny biletów objętych Promocją o 10%.
13.    Każdy Uczestnik może skorzystać z Promocji tylko jeden raz. Rezygnacja z usługi Newsletter i ponowna subskrypcja usługi Newsletter nie będzie wiązać się z otrzymaniem kolejnego Kodu rabatowego.
14.    Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji rabat nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
15.    Uczestnik przystępując do Promocji powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
16.    Bilety nabyte przez Uczestnika z wykorzystaniem Kodu rabatowego podlegają warunkom sprzedaży biletów określonych w Regulaminie sprzedaży biletów, karnetów oraz dystrybucji wejściówek na wydarzenia i festiwale organizowane i współorganizowane przez Krakowskie Biuro Festiwalowe dostępnym pod adresem: https://kbfbilety.krakow.pl/regulamin-sprzedazy.
17.    Reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: kontakt@kbfbilety.krakow.pl, a także pocztą bezpośrednio na adres ul. Wygrana 2 30-311 Kraków lub osobiście w siedzibie Krakowskiego Biura Festiwalowego.
18.    W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji Uczestnik powinien podać imię i nazwisko Uczestnika Promocji, dane kontaktowe (np. adresu e-mail lub numeru telefonu lub adres do korespondencji), a także uzasadnienie Reklamacji.
19.    Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.
20.  Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.
21.    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą w Krakowie ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków, zwany dalej „KBF”.
22.  Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Regulaminu Newslettera KBF: BILETY dostępnego pod adresem:  https://kbfbilety.krakow.pl/regulamin-newslettera
23.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin Newslettera dostępny pod adresem: https://kbfbilety.krakow.pl/regulamin-newslettera.
24.  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, bez roszczeń ze strony Uczestników Promocji. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.
25.  Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji Regulaminu, tj. pod adresem: https://kbfbilety.krakow.pl/regulamin-promocji-kod-rabatowy-za-zapis-do-newslettera-kbf-bilety.
26.  Treść Regulaminu jest dostępna pod adresem:  https://kbfbilety.krakow.pl/regulamin-promocji-kod-rabatowy-za-zapis-do-newslettera-kbf-bilety.
27.   Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2024 r.

 Regulamin promocji obowiązujący do 31.12.2023 r.