§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU

Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące założenia konta i korzystania z platformy KBF: BILETY, zarządzanej przez Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą w Krakowie, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków, tel: 12 354 25 00, email: poczta@kbf.krakow.pl, dostępnej pod adresem www.kbfbilety.krakow.pl, oraz zasad zakupu Biletów i Karnetów oraz nabycia Wejściówek z wykorzystaniem platformy KBF: BILETY (definicje pojęć wskazanych powyżej, takich jak: „Konto”, „KBF: BILETY”, „Bilet”, „Karnet”, „Wejściówka”, „Wydarzenie”, „Krakowskie Biuro Festiwalowe” – są zdefiniowane w § 2 poniżej).

§ 2 DEFINICJE

1. Używane w treści niniejszego regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej, chyba że z treści Regulaminu wyraźnie wynika co innego:

1) Bilet – potwierdzenie umowy zawartej pomiędzy KBF: BILETY a Użytkownikiem, uprawniającej go do wzięcia udziału w Wydarzeniu zgodnie z Regulaminem Organizatora, dostępnym na KBF: BILETY. Jest to bilet w formie elektronicznej jako plik PDF, umożliwiającej jego przetwarzanie i przechowywanie przy użyciu przenośnych urządzeń elektronicznych (np. telefonów komórkowych, tabletów) z systemem Android oraz iOS; Bilet wyposażony jest w indywidualny kod QR i/lub kod kreskowy, umożliwiający jego odczytanie przez urządzenia skanujące. Można go samodzielnie wydrukować lub okazać w wersji elektronicznej.
2) Bilet ulgowy– Bilet/ którego cena uwzględnia Zniżkę; przy czym dostępność Biletów ulgowych reguluje każdorazowo Cennik Wydarzenia/Festiwalu, Regulamin Organizatora lub inne postanowienia Organizatora.
3) Cennik Wydarzenia/Festiwalu – cennik Biletów oraz Karnetów dla poszczególnych Wydarzeń lub Festiwalu, dostępny na stronie internetowej Organizatora a także w zakładkach poszczególnych Wydarzeń/Festiwali na KBF: BILETY.
4) Dowód Zakupu – Bilet albo inny dokument potwierdzający zakup Biletu, np. wydruk z karty kredytowej, Faktura, potwierdzenie mailowe.
5) Dział Obsługi Klienta – dział dedykowany dla obsługi Użytkowników w związku z działalnością KBF: BILETTY, w tym w sprawach związanych ze sprzedażą Biletów, zamawianiem Wejściówek, reklamacji, zwrotów, obsługą kont Użytkowników, pomocą dla osób z niepełnosprawnościami w związku Wydarzeniami itp., z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@kbfbilety.krakow.pl. lub telefonicznie pod numerem: +48 12 354 25 00. 7) Faktura – dokument w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług i przepisami wydanymi na jej podstawie;
6) Festiwal – cykl Wydarzeń biletowanych, objęty wspólną nazwą.
7) Karnet – zestaw złożony z Biletów w formie tradycyjnej lub elektronicznej, z których każdy dotyczy innego Wydarzenia odbywającego się w ramach danego Festiwalu.
8) KBF: BILETY - platforma sprzedaży Biletów, Karnetów i dystrybucji Wejściówek na Wydarzenia organizowane i współorganizowane przez Organizatora, dostępna pod adresem: www.kbfbilety.krakow.pl, oparta na Systemie Biletowym Visual Ticket, administrowana i prowadzona przez Krakowskie Biuro Festiwalowe. Minimalne wymagania techniczne do korzystania z KBF: BILETY to: dostęp do sieci internet, przeglądarka stron internetowych (zalecane: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera) aplikacja do obsługi Javascript i plików Cookies, program do obsługi plików typu PDF.
9) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Krakowskim Biurem Festiwalowym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
10) Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną (przy czym - świadczenie usług drogą elektroniczną należy rozumieć zgodnie z definicją określoną w przepisie art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm., dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”, podaną w punkcie 24 niniejszego ustępu) przez Organizatora na rzecz Użytkownika, pozwalająca na przechowywanie i gromadzenie danych Użytkownika dotyczących m.in. złożonych zamówień w ramach KBF: BILETY, a także umożliwiająca Użytkownikowi składanie zamówień za pośrednictwem platformy KBF: BILETY, przypisane do danego Użytkownika, który może je założyć na platformie KBF: BILETY, na zasadach określonych w dalszych postanowieniach Regulaminu.
11) Krakowskie Biuro Festiwalowe / KBF – miejska instytucja kultury z siedzibą w Krakowie, (ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków), wpisana do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków, pod numerem 19, numer identyfikacji podatkowej: 676-17-87-436, REGON: 351210040, adres poczty elektronicznej: poczta@kbf.krakow.pl, tel.: 12 354 25 00, fax: 12 354 25 01, która zarządza platformą KBF: BILETY oraz dystrybuuje Bilety lub Wejściówki na Wydarzenia.
12) Kwota należności – jest to kwota, którą Użytkownik powinien ostatecznie zapłacić po skutecznym złożeniu zamówienia na zakup Biletu. Na kwotę tę składa się cena Biletu.
13) Obiekt – miejsce, w którym odbywa się Wydarzenie.
14) Operator Płatności – spółka pod firmą: PayPro spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego: 0000347935, numer identyfikacji podatkowej: 7792369887, REGON: 301345068, kapitał zakładowy (wpłacony w całości) w wysokości: 5 476 300 zł (słownie: pięć milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych zero groszy), a także wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, pod numerem: IP24/2014 (data wpisu: 10 czerwca 2014 roku), prowadząca serwis płatniczy pn.: www.przelewy24.pl.
15) Organizator – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, prowadząca działalność gospodarczą, będąca organizatorem Wydarzenia, a która prowadzi dystrybucję Wejściówek i/lub sprzedaż Biletów za pośrednictwem KBF: BILETY, w tym KBF, chyba, że z zapisów Regulaminu wprost wynika, że poszczególne jego uregulowania dotyczą każdego Organizatora ale nie dotyczą KBF.
16) Przedsiębiorca o statusie Konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę na podstawie niniejszego Regulaminu, która jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy będzie wynikać, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; do której, zgodnie z art. 3855 Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące konsumenta określone w art. 3851 -art. 3853 Kodeksu cywilnego, a także zgodnie z przepisem art. 38a ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 287, dalej: „Ustawa o prawach konsumenta”) – przepisy zawarte w rozdziale 4, rozdziale 5a oraz rozdziale 5b Ustawy o prawach konsumenta.
17) Regulamin – niniejszy regulamin.
18) Regulamin Imprezy – regulamin Organizatora dotyczący warunków udziału w Wydarzeniu Organizatora.
19) Regulamin Newslettera KBF: BILETY - regulamin świadczenia usług marketingowych drogą elektroniczną.
20) Regulamin Organizatora – regulamin Organizatora (lub współorganizatora, o ile dotyczy), dotyczący warunków sprzedaży i/lub udziału w Wydarzeniu, pod tym pojęciem rozumie się także Regulamin Sprzedaży KBF.
21) Regulamin Sprzedaży KBF - Regulamin sprzedaży biletów, karnetów oraz dystrybucji wejściówek na wydarzenia i festiwale wyłącznie organizowane lub współorganizowane przez Krakowskie Biuro Festiwalowe, dostępny pod adresem: https://kbfbilety.krakow.pl/regulamin-sprzedazy.
22) System Biletowy/ System – komputerowy system dystrybucji biletów pn. Visual Ticket, dostarczany przez producenta: Paweł Simka Visualnet.pl (NIP: 6482489680), z którego korzysta KBF: BILETY. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Systemu to: dostęp do sieci internet, przeglądarka stron internetowych (zalecane: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera), aplikacja do obsługi plików PDF. Wymagania techniczne wskazane powyżej, powinny zostać również spełnione w zakresie w jakim Użytkownik nabywa Bilety Elektroniczne, a także Karnety i Wejściówki w formie elektronicznej, to jest w zakresie w jakim dochodzi do świadczenia usług drogą elektroniczną.
23) Świadczenie usług drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
24) Uczestnik – osoba biorąca udział w Wydarzeniu.
25) Umowa nabycia Wejściówki – umowa na mocy której, KBF: BILETY zobowiązuje się wydać na rzecz Użytkownika, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Wejściówkę, uprawniającą do uczestnictwa w Wydarzeniu bezpłatnym.
26) Umowa Sprzedaży – umowa, na mocy której KBF: BILETY zobowiązuje się przenieść na Użytkownika własność Biletu lub Karnetu (na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie), zależnie od rodzaju złożonego zamówienia, a także do wydania Użytkownikowi Biletu lub Karnetu, natomiast Użytkownik zobowiązuje się do odebrania danego Biletu lub Karnetu i do zapłaty ceny (zgodnie z art. 535 Kodeksu cywilnego); przy czym w zakresie w jakim Użytkownik nabywa Bilet elektroniczny lub Karnet w formie elektronicznej (lub Wejściówkę w formie elektronicznej) – wówczas pomiędzy dochodzi również (obok Umowy Sprzedaży) do zawarcia (pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem) umowy o dostarczanie treści cyfrowych, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którym przez treść cyfrową należy rozumieć dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
27) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jednolity na dzień wprowadzenia Regulaminu: Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
28) Użytkownik – każda osoba korzystająca z KBF: BILETY.
29) Wejściówka – Bilet bezpłatny, uprawniający do uczestnictwa w Wydarzeniu bezpłatnym.
30) Wydarzenie – impreza organizowana lub współorganizowana przez Organizatora.
31) Zasady korzystania z Obiektu – zasady określone przez Właściciela, Zarządcę Obiektu w którym odbywa się Wydarzenie/Festiwal, dostępne na stronie internetowej Obiektu lub w Obiekcie, bądź przez Organizatora.
32) Zniżka – rabat udzielany od normalnej (pełnej) ceny Biletu, o której decyduje Organizator; Zniżki nie łączą się ze sobą.

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o którejkolwiek z definicji opisanej w pkt. 1 powyżej w liczbie pojedynczej, należy to odpowiednio stosować do liczby mnogiej i odwrotnie.

3. Ilekroć mowa w Regulaminie o Bilecie, postanowienia te stosuje się analogicznie, odpowiednio, do sprzedaży Karnetu, i nabycia Wejściówki, chyba, że Regulamin przewiduje wyraźnie inne zapisy szczególne.

§ 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące zasad:
a) założenia i korzystania przez Użytkowników z konta na KBF: BILETY;
b) zakupu i dystrybucji Biletów i Karnetów za pośrednictwem platformy KBF: BILETY, z wykorzystaniem Systemu Biletowego, na stronie internetowej: www.kbfbilety.krakow.pl;
c) nabycia Wejściówek;
d) świadczenia usług drogą elektroniczną, bowiem niniejszy Regulamin stanowi rów-nież regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zgodnie z przepisem art. 2 pkt 4 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy – wedle którego usługodawca, którym jest KBF powinien określić regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. Użytkownik korzystający z KBF: BILETY akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Użytkownik nie ma prawa zamieszczać i dostarczać treści o charakterze bezprawnym, w szczególności mogących naruszać dobra osobiste innych osób, a także podejmować działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Systemie.

3. Poprzez platformę KBF: BILETY KBF sprzedaje i dystrybuuje Bilety, Karnety oraz Wejściówki na Wydarzenia Organizatora. Informacje dotyczące Wydarzeń, na które Użytkownik może nabyć Bilet lub Wejściówkę korzystając z KBF: BILETY, znajdują się na stronie internetowej: www.kbfbilety.krakow.pl.

4. Zasady zakupu Biletów, Karnetów i pobierania Wejściówek określa niniejszy Regu-lamin oraz każdorazowo Regulamin Organizatora dostępny na stronie www.kbfbilety.krakow.pl.

5. W zależności od decyzji Organizatora, Bilety na konkretne Wydarzenie są dystrybuowane:
a. w wersji elektronicznej;
b. jako Bilety na okaziciela.
c. Organizator może także dopuścić możliwość dystrybucji Karnetów obejmujących dane Wydarzenie. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie internetowej danego Wydarzenia lub na etapie składania zamówienia.

6. Przed zakupem Biletu na stronie internetowej: www.kbfbilety.krakow.pl - Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem, Regulaminem Organizatora w tym Regulaminami Imprezy, jeżeli takie Organizator przewiduje, oraz wszelkimi dodatkowymi informacjami zamieszczonymi przez Organizatora na stronie internetowej: www.kbfbilety.krakow.pl.

7. Właściciel lub zarządca Obiektu, w którym ma odbywać się Wydarzenie może określić Zasady korzystania z Obiektu. W takich przypadkach obowiązują one Uczestników przebywających na terenie Obiektu. Zasady korzystania z Obiektu będą udostępniane na stronie internetowej Organizatora lub Obiektu, bądź w samym Obiekcie.

8. KBF zastrzega, iż nie jest możliwe dokładne odwzorowanie za pomocą grafiki kon-strukcji Obiektu, w którym odbywać ma się Wydarzenie, dlatego też prezentowane na KBF: BILETY plany sal w obiektach, należy traktować jako uproszczone, poglądowe plany widowni. Jeżeli Organizator wprowadzi zmiany w planie widowni danego Obiektu, w tym w szczególności w zakresie zmiany usytuowania sektorów, KBF niezwłocznie poinformuje drogą mailową Użytkowników, którzy zakupili Bilety na Wydarzenie w danym Obiekcie o zmianach w tym zakresie.

9. KBF oświadcza, że ma obowiązek dostarczania Konsumentowi Biletów, Karnetów, Wejściówek – bez wad.  

§ 4 SPOSOBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA, W TYM ZAKŁADANIE KONTA

1. Każde zamówienie (dotyczące zarówno zakupu Biletu, jak i nabycia Wejściówki) może zostać złożone poprzez:
a. korzystanie z pełnego konta na KBF: BILETY (dalej: „Konto”);
b. lub bez konieczności zakładania Konta.

2. Użytkownik ma możliwość założenia Konta, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. Posiadanie pełnego Konta na platformie KBF: BILETY pozwala Użytkownikowi na dostęp do historii zamówień. Założenie i posiadanie Konta jest bezpłatne.

3. W celu założenia Konta w KBF: BILETY Użytkownik powinien podać adres poczty elektronicznej oraz hasło, a następnie uzupełnić dane niezbędne do pełnego wykorzystania konta, w tym realizacji zamówienia, tj.:
a. adres poczty elektronicznej;
b. imię i nazwisko;
c. adres: ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto i kraj (opcjonalnie); numer telefonu kontaktowego (opcjonalnie). Następnie Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem, a także zaakceptować powyższy Regulamin, poprzez odznaczenie (naciśnięcie) właściwej pozycji z dostępnych. Poprzez założenie Konta dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy KBF a Użytkownikiem w przedmiocie prowadzenia i administrowania Kontem. Umowa w tym zakresie jest zawarta z chwilą potwierdzenia prawidłowej rejestracji Konta, poprzez przesłanie przez KBF do Użytkownika wiadomości na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

4. Użytkownik ma możliwość zalogować się do KBF: BILETY za pośrednictwem konta na platformie Facebook lub konta Google. Logując się za pośrednictwem wymienionych kont, dane użytkownika, takie jak: imię, nazwisko oraz adres e-mail, zostaną przesłane do KBF: BILETY.

5.  W zależności od rodzaju Wydarzenia, zgodnie z zaleceniem Organizatora wynikającym z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub zasad bezpieczeństwa uczestników Wydarzeń, Organizator może żądać od Użytkownika podania również innych danych niezbędnych do zakupu danego Biletu/Karnetu.

6. Po zalogowaniu Użytkownik ma możliwość korzystania z funkcjonalności dostępnych w KBF: BILETY – m.in. ma możliwość samodzielnej zmiany podanych przez siebie danych w zakładce „Mój Profil” (w tym ich korygowania), przy czym zamówienie jest realizowane zgodnie z danymi wskazanymi przez Użytkownika na etapie składania zamówienia.

7.  Odpowiedzialność za błędne wpisanie przez Użytkownika danych do KBF: BILETY, w szczególności danych adresowych, ponosi Użytkownik. W przypadku, gdyby Użytkownik zauważył błąd w podanych przez siebie danych po potwierdzeniu zamówienia Biletu lub Wejściówki, powinien skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

§ 5 ETAPY PROCESU ZAKUPU BILETU LUB KARNETU NA STRONIE INTERNETOWEJ: WWW.KBFBILETY.KRAKOW.PL

1. Proces zakupu Biletu lub Karnetu na Wydarzenie Organizatora za pośrednictwem platformy KBF: BILETY, z wykorzystaniem Systemu Biletowego składa się z następujących etapów:
a. wybór Wydarzenia;
b. wybór kategorii, liczby i rodzaju Biletów;
c. wybór sposobu dostarczenia Biletu;
d. wybór dostępnych dodatkowych elementów zamówienia;
e. podanie/uzupełnienie danych kontaktowych i adresowych niezbędnych do realizacji zamówienia, w szczególności do dostarczenia Biletu;
f. weryfikacja zamówienia, w tym Kwoty należności, wprowadzonych danych, i zaakceptowanie warunków zakupu Biletu oraz udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także udzielenie zgody na treść niniejszego Regulaminu i innych regulaminów związanych z procesem za-kupu Biletu/Karnetu;
g. potwierdzenie przez Użytkownika zamówienia z obowiązkiem zapłaty – poprzez zaznaczenie pozycji: „Przejdź do płatności”, co będzie równoznaczne ze złożeniem zamówienia na zakup danego Biletu; jednocześnie po zaakceptowaniu warunków nabycia Biletu, KBF przesyła Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, potwierdzenie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży Biletu/Karnetu.
h. dokonanie zapłaty;
i. potwierdzenie warunków i realizacji zamówienia przez KBF - poprzez przesłanie przez KBF wiadomości w postaci potwierdzenia złożenia zamówienia, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej;
j. przesłanie Biletu w wersji elektronicznej do Użytkownika

2. Umowa sprzedaży (a w odniesieniu do Biletów i Karnetów nabywanych w formie elektronicznej, również (obok umowy sprzedaży) umowa o dostarczanie treści cyfrowych, do której zastosowanie znajdują odpowiednio przepisy odnoszące się do Umowy sprzedaży) zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Użytkownika zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

3. Nieopłacenie zamówienia w terminie, zgodnie z ust. 8 i 9 poniżej, zostanie uznane jako odstąpienie Użytkownika od Umowy Sprzedaży i takie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

4. W przypadku anulowania zamówienia, zgodnie z ust. 3 powyżej, nie ma możliwości jego przywrócenia, a jedynie jest możliwe złożenie nowego zamówienia. W takim przypadku KBF nie może zagwarantować, że wybrane pierwotnie Bilety i/lub Karnety będą wciąż dostępne. W przypadku, gdy wpłacone pieniądze wpłynęły po terminie określonym zgodnie z ust. 8 i 9 poniżej, Użytkownikowi przysługiwać będzie jedynie zwrot wpłaconych środków do 30 dni od daty ich wpływu. Proces zwrotu, w tym terminy zwrotu i inne zasady obsługi płatności, obsługiwany jest przez Operatora Płatności na podstawie jego regulaminu, z którym Użytkownik ma możliwość oraz zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować przed dokonaniem płatności.

5. Użytkownik może uzyskać fakturę w formie elektronicznej dokumentującą sprzedaż Biletu lub Karnetu, która zostanie wysłana na adres e-mail Użytkownika, przy czym:
a) Konsument, to jest osoba, która nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług lub podatnikiem podatku od wartości dodanej (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694, dalej: „Ustawa o VAT”), może wnioskować o wystawienie Faktury na etapie składania zamówienia lub w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym Konsument otrzymał Bilet lub Karnet. Wniosek w tym zakresie powinien zostać wystosowany na następujący adres poczty elektronicznej Organizatora: kontakt@kbfbilety.krakow.pl;
b) Podatnik podatku od towarów i usług lub podatnik podatku od wartości dodanej (w rozumieniu Ustawy o VAT, w tym Przedsiębiorca o statusie Konsumenta) jest zobowiązany podać swoje dane niezbędne do wystawienia Faktury oraz numer, za pomocą którego powyższy podmiot jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej, co powinno nastąpić w momencie składania zamówienia; bowiem zgodnie z przepisem art. 106b ust. 5 Ustawy o VAT: późniejsze uzupełnienie tych danych i otrzymanie faktury VAT ze wskazanym numerem identyfikacji podatkowej (NIP) Użytkownika nie będzie możliwe.

6. W przypadku zakupu bez zakładania Konta, w podsumowaniu zamówienia, Użytkownik jest zobowiązany podać swoje dane osobowe niezbędne do dostarczenia zamówienia – tj. imię, nazwisko i adres e-mail.

7. System umożliwia dokonanie płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl (zgodnie z regulaminem tego serwisu), który jest Operatorem Płatności na platformie KBF: BILETY, poprzez: przelew online, BLIK, płatność kartą w tym Apple Pay i Google Pay.

8. Kwota należności wynikająca z zamówienia winna zostać zapłacona w całości niezwłocznie po dokonaniu zamówienia, w czasie podanym na stronie internetowej: www.kbfbilety.krakow.pl, zależnym od wybranego sposobu zapłaty. Za dokonanie płatności rozumie się moment potwierdzenia dokonania transakcji przez Operatora Płatności.

9. Brak otrzymania potwierdzenia dokonania transakcji przez Operatora Płatności w określonym powyżej terminie powoduje anulowanie zamówienia.

10. KBF nie odpowiada za ewentualne awarie, przerwy łączności np. z internetem, bankowością internetową itp. u Użytkownika, Operatora Płatności, banków innych podmiotów trzecich zaangażowanych w proces płatności oraz za realizację i bezpieczeństwo transakcji płatności online przeprowadzanych na stronach internetowych Operatora Płatności.

11. Bilety dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są po skontaktowaniu się z Działem Obsługi Klienta.  

§ 6 ETAPY PROCESU POBRANIA WEJŚCIÓWKI NA STRONIE WWW.KBFBILETY.KRAKOW.PL

Proces pobrania Wejściówki dystrybuowanej przez Organizatora za pośrednictwem platformy KBF: BILETY, z wykorzystaniem Systemu biletowego, składa się z następujących etapów:
a. wybór Wydarzenia;
b. wybór Wejściówki;
c. opcjonalnie: logowanie/rejestracja na KBF: BILETY, o ile Użytkownik nie zalogował się wcześniej;
d. podanie/uzupełnienie danych kontaktowych niezbędnych do realizacji zamówienia;
e. weryfikacja zamówienia i zaakceptowanie warunków pobrania Wejściówki oraz udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także udzielenie zgody na treść niniejszego Regulaminu i innych regulaminów związanych z procesem pobrania Wejściówki;
f. potwierdzenie przez Użytkownika zamówienia;
g. potwierdzenie warunków zamówienia i jego realizacji przez KBF - poprzez przesłanie przez KBF wiadomości na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, zawierającej dane dotyczącego danego zamówienia, co stanowi potwierdzenie zawarcia umowy w zakresie nabycia Wejściówki;
h. przesłanie Wejściówki do Użytkownika w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
i. KBF zastrzega, że w ramach realizacji zamówienia Wejściówki może dodatkowo skontaktować się drogą mailową z Użytkownikiem, w celu przypomnienia o Wydarzeniu i/lub potwierdzenia obecności Użytkownika na Wydarzeniu.

§ 7 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA W ZAKRESIE ZAKUPU BILETU/KARNETU, JAK I NABYCIA WEJŚCIÓWKI

1. Użytkownik dokonując rezerwacji Biletu i/lub Karnetu wybiera również kategorię Biletu. Użytkownik może zakupić Bilety lub nabyć Wejściówki w liczbie określonej na stronie internetowej danego Wydarzenia (limit). W przypadku niektórych Wydarzeń możliwe są ograniczenia dotyczące liczby nabywanych Biletów lub Wejściówek, zgodnie z informacją dostępną dla Użytkownika w trakcie procesu dokonywania zamówienia na stronie internetowej: www.kbfbilety.krakow.pl. O ograniczeniach (limicie) w liczbie nabywanych Biletów lub Wejściówek każdorazowo decyduje Organizator.

2. W przypadku chęci zakupu większej liczby Biletów, powyżej limitu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Użytkownik powinien się skontaktować z Działem Obsługi Klienta.

3. Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia umieszczonych na Bilecie danych, m.in. z danymi podanymi w złożonym przez Użytkownika zamówieniu bądź danych Wydarzenia.

4. Możliwość złożenia zamówienia dotyczy Wydarzeń, co do których aktywna jest opcja zakupu biletu lub pobrania Wejściówki na platformie KBF: BILETY.

5. O możliwości nabycia Biletów ze Zniżką, każdorazowo decyduje Organizator Wydarzenia. Dostępne kategorie biletowe, zniżki oraz ewentualne dokumenty niezbędne do wykazania uprawnienia do zniżki, każdorazowo regulowane są przez Cennik Wydarzenia i/lub Regulamin Organizatora.

6. Organizator może prowadzić specjalne działania promocyjne dotyczące zakupu Biletów , np. w postaci kodów rabatowych na Bilety, szczegóły tego typu działań będą zawarte w Regulaminie Organizatora lub dedykowanym regulaminie dotyczących tych działań dostępnym m.in. na KBF: Bilety i/lub u Organizatora.

7. W trakcie trwania sprzedaży Biletów w ramach KBF: BILETY, pula biletów decyzją Organizatora może być zwiększana (mogą być dodawane kolejne bilety do sprzedaży) lub zmniejszana, bądź zupełnie wycofana sprzedaż Biletów lub nabywanie Wejściówek.

8. Ceny biletów mogą ulegać zmianie w trakcie trwania sprzedaży. W związku z tym w wypadku anulowania rezerwacji Biletów przez Użytkownika, lub anulowania rezerwacji np. z powodu braku wpłaty przez Użytkownika lub dokonania wpłaty należności za Bilety po terminie, lub niepotwierdzenia przez system płatności elektronicznych uiszczenia opłaty za Bilet w terminie, KBF nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Użytkownika za brak możliwości dokonania nowego zakupu Biletów w wybranej poprzednio przez Użytkownika pierwotnie cenie (np. w przypadku, gdy cena biletów na dane wydarzenie w międzyczasie wzrośnie lub w ofercie KBF: BILETY pozostaną jedynie Bilety droższe).

9. Bilet lub Wejściówka umożliwia jednorazowe wejście na Wydarzenie dla takiej liczby osób jaka została wskazana na Bilecie lub Wejściówce.

10. Bilet lub Wejściówka zobowiązuje Użytkownika do zajęcia miejsca wskazanego na Bilecie lub Wejściówce, o ile informacja o numerze miejsca została zamieszczona na Bilecie lub Wejściówce (tj. o ile miejsca na Wydarzenie są numerowane).

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca wskazanego na Bilecie lub Wejściówce na inne, w tej samej kategorii cenowej lub wyższej, zarówno przed, jak i w trakcie trwania Wydarzenia, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa, ochrona porządku publicznego lub inne uzasadnione okoliczności, o których Użytkownik powinien zostać poinformowany przez służby porządkowe Organizatora.

12. Bilet, Karnet lub Wejściówka jest dostarczany w formie elektronicznej (w formacie PDF) na adres poczty elektronicznej podany na etapie podsumowania zamówienia, do samodzielnego wydrukowania lub przechowywania na przenośnym urządzeniu elektronicznym Użytkownika.

13. Bilety i Wejściówki będą dostarczane Użytkownikowi na wskazany w zamówieniu adres e-mail. Czas dostarczenia Biletu lub Wejściówki powinien wynieść około 15 minut od dokonania płatności; W przypadku dokonania płatności i nieotrzymania Biletu przez Użytkownika w wyznaczonym terminie, Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

14. Organizator oraz właściciel lub zarządca Obiektu, na którym odbywa się wydarzenie są upoważnieni do odmówienia wstępu w razie, gdy Użytkownicy dopuszczą się naruszenia prawa w związku z organizacją Wydarzenia lub jakichkolwiek postanowień i warunków Regulaminu Imprezy, jeśli taki obowiązywał przy zakupie Biletu lub pobrania Wejściówki lub innych warunków ustalonych przez Organizatora w innym czasie. Organizator, właściciel lub zarządca Obiektu, na którym odbywa się wydarzenie mogą okazjonalnie przeprowadzać kontrole bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom

15. W przypadku spóźnienia Użytkownika na Wydarzenie, Organizator oraz właściciel lub zarządca Obiektu, na którym odbywa się Wydarzenie podejmą starania w celu zapewnienia osobom spóźnionym wstępu w trakcie przerwy na wydarzenie, przy czym wstęp nie zawsze może zostać zagwarantowany.

16. Używanie sprzętu fotograficznego lub innego rejestrującego Wydarzenie, piór laserowych, telefonów komórkowych w celu rejestracji Wydarzenia, jak również wprowadzanie zwierząt np. psów (z wyjątkiem psów będących przewodnikami osób z niepełnosprawnościami), wnoszenie własnych artykułów spożywczych, w tym napojów może być zabronione lub ograniczone, Użytkownik zobowiązany jest każdorazowo sprawdzić wszelkie obostrzenia, ograniczenia, zakazy itp. w regulaminie Obiektu i / lub Regulaminie Organizatora lub Regulaminie Imprezy.

17. KBF nie ponosi odpowiedzialności za odmówienie wstępu Użytkownikowi na Wydarzenie lub za zastosowanie innego typu ograniczenia, o którym mowa w ustępach powyższych, przez Organizatora innego niż KBF.

18. KBF informuje, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że KBF nie ponosi odpowiedzialności za żadne kwestie związane z Wydarzeniem organizowanym przez Organizatora innego niż KBF, w tym za:
a) odbycie się / nieodbycie się Imprezy, przebieg Imprezy, zgodność Imprezy z przekazem informacyjnym i reklamowym dostarczonym lub publikowanym przez Organizatora,
b) informacje umieszczone na Bilecie oraz za informacje umieszczone na KBF: BILETY, a pochodzące lub zatwierdzone przez Organizatora,
c) sposób obłożenia miejsc na widowni, w tym podział na sektory itp.,
d) zapewnienie Użytkownikowi dostępności miejsca wskazanego na Bilecie,
e) decyzje dotyczące anulowania Biletów oraz rozpatrywanie wniosków i reklamacji, których złożenie nie wynika z winy lub niedbalstwa KBF.

19. Powyższe zwolnienie KBF z odpowiedzialności nie dotyczy prawidłowości sprzedaży Biletów przez KBF na KBF: BILETY za pośrednictwem Systemu oraz przestrzegania samej procedury dokonywania zwrotów lub procedury reklamacji wynikającej z niniejszego Regulaminu.

20. Przed dokonaniem zakupu Biletu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem, Regulaminem Organizatora, Regulaminem Imprezy, Regulaminie Obiektu oraz innymi szczegółowymi informacjami dotyczącymi danego Wydarzenia podanymi przy procesie dystrybucji Biletu/Wejściówki, w tym wszelkimi regulaminami dotyczącymi Wydarzenia. Zakup Biletu lub pobranie Wejściówki oznacza zapoznanie się i akceptację tychże regulaminów przez Użytkownika, co jest równoznaczne z potwierdzeniem obowiązku stosowania się do tych regulaminów.

21. W trakcie niektórych Wydarzeń mogą być używane efekty specjalne takie jak efekty dźwiękowe, audiowizualne, świetlne oraz pirotechniczne, które mogą stanowić przeciwwskazania zdrowotne dla niektórych osób.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY ORAZ OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE ZWROTÓW BILETÓW

1. Zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j.), Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy o statusie Konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, a za pośrednictwem KBF: BILETY, o którym mowa w par. 27 wyżej wspomnianej Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j.) chyba, że Regulamin Organizatora będzie stanowić inaczej (tj. od umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi).

2. KBF: BILETY nie przewiduje możliwości zwrotu Biletu zakupionego za pośrednictwem KBF: BILETY, z wyjątkiem sytuacji, gdy nastąpiło odwołanie Wydarzenia przez Organizatora lub gdy zwrot Biletu jest możliwy z innych przyczyn na podstawie Regulaminu Organizatora lub Regulaminu Imprezy.

3. W przypadku odwołania Wydarzenia KBF Bilet zostanie automatycznie unieważniony, a cena Biletu zakupionego za pośrednictwem KBF: BILETY zostanie niezwłocznie zwrócona Użytkownikowi, bez konieczności składania przez Użytkownika odrębnego wniosku. KBF dokona zwrotu ceny w takiej formie, w jakiej została dokonana zapłata za zakup Biletu, najdalej w ciągu 14 dni od dnia umieszczenia stosownej infor-macji na stronie internetowej: www.kbfbilety.krakow.pl lub od wysłania wiadomości elektronicznej (e-mail) na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.

4. Jeżeli Regulamin Organizatora lub Regulamin Imprezy przewiduje zwrot biletów na Wydarzenie (z innych przyczyn niż odwołanie Imprezy), KBF: BILETY będzie procedować zwrot Biletu na Wydarzenie Organizatora, który został sprzedany za pośrednictwem KBF: BILETY to na następujących zasadach:
a. W przypadku gdy KBF: BILETY otrzyma od Użytkownika wniosek o zwrot Biletu, KBF w pierwszej kolejności zwróci się do Organizatora w celu uznania wniosku o zwrotu Biletu,
b. KBF w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot poinformuje Użytkownika o decyzji Organizatora;
c. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia prośby o zwrot przez Organizatora, KBF: BILETY w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji Organizatora dokona anulacji Biletu i zwrotu ceny w takiej formie, w jakiej została dokona-na zapłata za zakup Biletu.

5. KBF: BILETY jest uprawniony do anulowania zamówienia/Biletu/Karnetu/Wejściówki w sytuacji, gdy:
a. Użytkownik dokonał płatności za Bilet lub Karnet przy użyciu kradzionych kart kredytowych;
b. Użytkownik wystawił Wejściówkę, Bilet lub Karnet do dalszej sprzedaży;
c. Wejściówka, Bilet lub Karnet został kupiony/nabyty w nieautoryzowanym przez Organizatora serwisie, sklepie lub platformie handlowej;
d. Bilet lub Karnet nie został opłacony w terminie określonym zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§ 9 ODWOŁANIE, ZMIANA CZASU, MIEJSCA I PROGRAMU WYDARZENIA, ZWROT PIENIĘDZY ZA BILETY, ZMIANA DANYCH ORAZ ZWROTY BILETÓW

1. W przypadku zmiany daty Wydarzenia, istotnej zmiany miejsca lub istotnej zmiany programu Wydarzenia, w tym zmiany głównego artysty Użytkownik będzie miał prawo żądać zwrotu ceny uiszczonej z tytułu zakupu Biletów lub Karnetów - na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, chyba, że Regulamin Organizatora przewiduje inną, zgodną z obowiązującymi przepisami prawa, formę rekompensaty/ za wydarzenie co do którego zastosowano wymienione zmiany.

2. W przypadku odwołania, zmiany programu, czasu lub miejsca Wydarzenia, KBF: BILETY w imieniu Organizatora niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników. Użytkownicy będą poinformowani o odwołaniu, zmianie programu, czasu lub miejsca Wydarzenia poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej (e-mail) na adres podawany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia oraz poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej: www.kbfbilety.krakow.pl.

3. W przypadku odwołania Wydarzenia, zwrot równowartości ceny Biletu zakupionego za pośrednictwem KBF: BILETY zostanie niezwłocznie zwrócony Użytkownikowi, bez konieczności składania przez Użytkownika odrębnego wniosku. KBF dokona zwrotu ceny w takiej formie, w jakiej została dokonana zapłata za zakup Biletu, najdalej w ciągu 14 dni od dnia umieszczenia stosownej informacji na stronie internetowej: www.kbfbilety.krakow.pl lub od wysłania wiadomości elektronicznej (e-mail) na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Powyższe nie dotyczy przypadków, gdy Użytkownik zażądał wystawienia faktury, w takim przypadku stosuje się ust. 7.

4. W przypadku ubiegania się o zwrot środków wpłaconych tytułem nabycia Biletu w związku z istotną zmianą: programu, czasu lub miejsca Wydarzenia, Użytkownik powinien przesłać wniosek o zwrot kwoty za Bilet, zawierający oświadczenie o rezygnacji z udziału w Wydarzeniu, co może nastąpić drogą elektroniczną, na następujący adres poczty elektronicznej: kontakt@kbfbilety.krakow.pl (przy czym przedmio-towy wniosek może zostać złożony na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu) lub w innej formie (np. pisemnej, poprzez przesłanie powyższe-go oświadczenia na adres siedziby Organizatora). Po otrzymaniu wniosku KBF przekaże wniosek Organizatorowi, a ten w terminie 14 dni dokona jego weryfikacji, w ra-zie akceptacji wniosku przez Organizatora, zwrot środków zostanie dokonany najdalej w ciągu 14 dni od momentu doręczenia Użytkownikowi odpowiedzi. Zwrot następuje w takiej samej formie w jakiej dokonano zapłaty. We wniosku o zwrot środków, opisanym w niniejszym ustępie, Użytkownik może podać numer rachunku bankowego, na który ma być zrealizowany zwrot środków uiszczonych tytułem zakupu Biletu.

5. W odniesieniu do Wydarzenia Organizatora innego niż KBF, w stosunku do którego zmianie uległa data, miejsce lub program w istotnej części – wnioski o zwrot ceny biletu przyjmowane będą przez KBF najpóźniej w dniu rozpoczęcia Wydarzenia w nowym terminie/miejscu. Po tym czasie wszelkie wnioski Użytkownika o zwrot ceny biletów i inne roszczenia powinny być kierowane wyłącznie bezpośrednio do Organizatora, zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie Organizatora.

6. Organizator może ustalić inne niż określone w niniejszym paragrafie zasady i terminy dokonywania zwrotu Biletów - w przypadku odwołania, zmiany programu, czasu lub miejsca Wydarzenia, z którymi Użytkownik będzie mógł się zapoznać poprzez informację zawartą na stronie internetowej: www.kbfbilety.krakow.pl. O zmianie procedury zwrotu Biletów w przypadku odwołania, zmiany programu, czasu lub miejsca Wydarzenia, Użytkownik zostanie poinformowany także drogą mailową na adres podany w momencie składania zamówienia za pośrednictwem KBF: BILETY. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do indywidulanego rozpatrywania wniosków o zwrot biletu, z przyczyn innych niż wska-zane w ust. 1.

7. Jeżeli Użytkownik zlecił wystawienie faktury za zakup Biletu, zwrot środków może otrzymać jedynie po wcześniejszym potwierdzeniu otrzymania korekty do faktury, z zastrzeżeniem zapisów poniżej. Faktura korygująca może być wystawiona w formie elektronicznej i dostarczona drogą mailową na adres wskazany przez Użytkownika podczas zakupu, na zasadach wynikających z Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (VAT). Wówczas fakturę korygującą uznaje się za dostarczoną bez konieczności drukowania i odsyłania podpisanej kopii faktury. Za potwierdzenie uznaje się odesłanie podpisanej faktury korekty, a w przypadku korekty faktury w formie elektronicznej: oznaczenie odczytania wiadomości poprzez użycie dedykowanej opcji w programie obsługującym pocztę elektroniczną, która automatycznie wysyła potwierdzenie odczytu lub poprzez odesłanie zwrotnej wiadomości email do KBF, zawierającej potwierdzenie odbioru korekty do faktury lub otrzymanie przez KBF automatycznej informacji o dostarczeniu wiadomości email do adresata.

§ 10 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje mogą być składane przez Użytkownika za pośrednictwem adresu mailowego: kontakt@kbfbilety.krakow.pl, lub w formie listu poleconego przesłanego do siedziby KBF, na adres: ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków. Użytkownik może złożyć reklamację za pomocą formularza reklamacyjnego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

2. Do procesu zgłaszania i rozpatrywania reklamacji/roszczeń Nabywców Biletów będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu Platformy, regulaminów Organizatora i osób współorganizujących Imprezę oraz postanowienia ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

3. Po otrzymaniu Reklamacji, KBF: BILETY niezwłocznie prześle informacje do Organizatora Wydarzenia, w celu jej rozpatrzenia.

4. Po uzyskaniu informacji od Organizatora, KBF: BILETY prześle decyzję o rozpatrzeniu Reklamacji.

5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6. Reklamacje dotyczące Wydarzenia Organizatora innego niż KBF można składać do KBF najpóźniej w dniu rozpoczęcia tego Wydarzenia. Po tym czasie KBF nie będzie obsługiwał procesu reklamacji w imieniu Organizatora innego niż KBF i wszelkie reklamacje Użytkownik może składać wyłącznie bezpośrednio do Organizatora, zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie Organizatora.

§ 11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu KBF: BILETY lub Systemu Użytkownik może sygnalizować poprzez przesłanie stosownej informacji na adres: kontakt@kbfbilety.krakow.pl.

2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe działanie przenośnych urządzeń elektronicznych, z których korzysta Użytkownik, umożliwiających prawidłowe odczytanie Biletu Elektronicznego.

3. Udostępnienie osobom postronnym kodu QR i/lub kodu kreskowego znajdującego się na Bilecie może skutkować wykorzystaniem go przez inną osobę. Ani KBF, ani Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione, w szczególności przez Użytkownika, z tego tytułu, m.in. z tytułu niemożności uczestniczenia w Wydarzeniu przez Użytkownika lub wynikłe w związku z anulacją Biletu, zgodnie z § 8 ust. 5 Regulaminu.

4. Uszkodzenie kodu QR i/lub kodu kreskowego przez Użytkownika może skutkować brakiem możliwości zeskanowania kodu i uniemożliwieniem udziału w Wydarzeniu. KBF: BILETY i Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione z tego tytułu.

5. Ze względów bezpieczeństwa (w szczególności przepisów z zakresu bezpieczeń-stwa i higieny pracy oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej) wymagane jest, by wszystkie osoby, niezależnie od wieku, uczestniczyły w Wydarzeniach na podstawie Biletu, Karnetu, Wejściówki. Osoby te zobowiązane są do zajęcia oddzielnego miejsca (jeśli widownia na Wydarzeniu obejmuje miejsca siedzące), a o ile miejsca są numerowane, do zajęcia miejsca wskazanego na Bilecie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca wskazanego na Bilecie, Karnecie lub Wejściówce na inne, w tej samej kategorii cenowej lub wyższej, zarówno przed, jak i w trakcie trwania Wydarzenia, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa, ochrona porządku publicznego lub inne uzasadnione okoliczności, o których Użytkownik zostanie poinformowany przez służby porządkowe Organizatora.

7. KBF nie ponosi odpowiedzialności za wysłanie Biletu, Karnetu, Wejściówki lub za wysłanie wiadomości z innymi informacjami dotyczącymi zamówienia, odwołania lub zmiany szczegółów Wydarzenia na niewłaściwy adres email, jeśli dane te zostały błędnie podane przez Użytkownika.

§ 12 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Danych Osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków, gminna instytucja kultury wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 19 (który na potrzeby niniejszego paragrafu zwany będzie: „Administratorem”).

2. Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: poczta@kbf.krakow.pl, pisemnie pod adresem: Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków, telefonicznie: +48 12 354 25 00.

3. U Administratora wyznaczony jest INSPEKTOR OCHRONY DANYCH – Łukasz Gajdecki, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: rodo@kbf.krakow.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wy-granej 2, 30-311 Kraków.

4. Dane osobowe Użytkownika, które Użytkownik zobowiązany jest podać przy Rejestracji i/lub podczas zakupu dokonywanego bez rejestracji będą przetwarzane przez Organizatora w celu zawarcia i wykonywania Umowy, tj. dla celów Rejestracji i korzystania z funkcjonalności Konta oraz nabycia przez Użytkownika Biletów i Wejściówek oferowanych w ramach Platformy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”). Po zakończeniu realizacji umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb uzasadnionego interesu prawnego Administratora, tj. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 5. O ile Użytkownik wyrazi wolę uczestnictwa w Ankiecie/Ankietach/badaniach satys-fakcji naszych klientów - prowadzonych w związku z Platformą, Administrator prze-twarzać będzie dane osobowe Użytkownika podane w tych ankietach dla potrzeb przeprowadzenia badania i ewaluacji jego wyników (podstawą prawną dla takiego przetwarzania będzie zawsze dobrowolna zgoda Użytkownika – art.6 ust. 1 lit a RO-DO). 6. O ile Użytkownik wyrazi na to zgodę, Administrator przetwarzać będzie jego dane osobowe celem prezentowania mu treści marketingowych (w tym oferty handlo-wej), tj. w szczególności informacji o aktualnej ofercie Administratora dostępnej za pośrednictwem Platformy czy też ofert specjalnych udostępnionych Państwu. Udzielona zgoda stanowić będzie podstawę przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Szczegóły przesyłania treści marketingowych w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu e-mail znajdują się w Regulaminie Newslettera KBF: BILETY.

7. Informacje zbierane przy użyciu technologii plików cookies, tj. m.in. nr IP komputera, identyfikatory internetowe, informacje o przeglądarce czy systemie operacyjnym, o aktywności na naszej stronie internetowej wskazanej w Regulaminie i o preferencjach, przetwarzane są przez Administratora dla celów poprawnego wyświetlania naszej platformy KBF: BILETY i optymalizacji jej działania. W przypadku gdy Użytkownik zezwoli na wykorzystanie plików cookies, Organizator będzie korzystać z informacji zbieranych za pośrednictwem plików cookies również dla celów marketingowych i statystycznych. O ile informacje utrwalane za pośrednictwem plików cookies można w świetle obowiązującego prawa zakwalifikować jako dane osobowe, to podstawą ich przetwarzania będzie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku zgody na wykorzystanie plików cookies, a w konsekwencji wykorzystania informacji dotyczących danego Użytkownika dla celów reklamowych, dochodzić będzie do zautomatyzowanego dopasowywania treści reklamowych do preferencji danego Użytkownika.

8. Dane osobowe Użytkownika podane przez niego w związku z zawieraniem umów na podstawie Regulaminu, Administrator będzie przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania celów, do których zostały zebrane (tj. przez okres wykonywania Umo-wy) oraz przez okres, w którym możliwe będzie dochodzenie roszczeń, w tym do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przez okres 6 lat.

9. Dane osobowe Użytkownika podane przez niego dla potrzeb dobrowolnych ankiet przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż do czasu zrealizowania celu na jaki zostały zebrane.

10. Informacje zebrane przy użyciu technologii plików cookies będą przechowywane przez okres wynikający ze specyfikacji technicznej poszczególnych plików cookies, lub też do czasu zmiany przez Użytkownika ustawień cookies na platformie KBF: BILETY lub ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika.

11. Dane osobowe Użytkownika i/lub inne niż dane osobowe informacje o Użytkownikach mogą być udostępniane przez Administratora:
11.1. Operatorowi płatności wyłącznie w przypadku gdy Użytkownik dokona zakupu w ramach Platformy i przejdzie do wykonania płatności z wykorzystaniem operatora płatności.
11.2. Dostawcom rozwiązań marketingowych wykorzystujących technologię plików cookies jak Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) – dostawcę rozwiązania Google AdSense oraz Meta Platforms Ireland Limited (Meta Platforms Ireland Ltd.4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) – dostarczyciela rozwiązania Meta Pixel i Meta Ads – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie plików cookies dla celów marketingowych – wyłącznie dla informacji uzyskanych przy wykorzystaniu technologii cookies.
11.3. Podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora na podstawie zawar-tych umów powierzenia - dostawcom usług IT, takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych, a także (tylko co do informacji uzyskanych przy wyko-rzystaniu technologii plików cookies) dostawcom rozwiązań statystycznych dla stron www wykorzystujących technologię plików cookies takich jak Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) – dostawcę rozwiązania Google Anlitics.
11.4. Pozostałym podmiotom, które będą działać jako administratorzy tych danych decydując o sposobie i celach przetwarzania – wyłącznie, gdy obowiązek takiego udostępnienia danych wynikać będzie z przepisów prawa.
11.5. Organizatorowi (innemu niż KBF), jeżeli udostępnienie danych będzie niezbędne do obsługi procesu rozpatrzenia reklamacji lub dokonania zwrotu Biletu.

12. Administrator jednocześnie informuje, iż Użytkownik ma:
12.1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych i celach ich przetwarzania a także do uzyskania kopii danych (art. 15 RODO);
12.2. Prawo sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych (art. 16 RODO);
12.3. Prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w badaniu ankietowym lub też dla celów marketingowych, czego Użytkownik dokonać może przy użyciu danych kontaktowych wskazanych w punkcie 2 niniejszego paragrafu. Cofnięcie zgody na korzystanie z plików cookies dla celów statystycznych i marketingowych możliwe jest za pośrednictwem ustawień Platformy KBF: BILETY lub przeglądarki internetowej Użytkownika. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobo-wych przez Administratora.
12.4. Prawo do bycia zapomnianym to znaczy do usunięcia danych przetwarzanych bez-podstawnie i bezprawnie (art. 17 RODO);
12.5. Prawo ograniczenia przetwarzania danych, tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych, stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO);
12.6. Prawo, aby Administrator powiadomił o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania odbiorców danych (art. 19 RODO);
12.7. Prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO), co oznacza, iż Użytkownik ma prawo żądać, by jego dane osobowe zostały przesłane przez Organizatora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
12.8. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile Użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO (adres korespondencyjny Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

§ 13 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie lub w Regulaminie Organizatora zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.

2. W celu zlikwidowania Konta i wyrejestrowania z Systemu należy zgłosić to poprzez przesłanie stosownej informacji na następujący adres poczty elektronicznej: kontakt@kbfbilety.krakow.pl. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu (z wyjątkiem umów dotyczących zakładania i prowadzenia Konta, do których stosuje się zapisy określone w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu) są zawarte na czas do dnia odbycia się danego Wydarzenia. Zobowiązania Konsumenta wynikające z umów zawieranych na podstawie Regulaminu, trwają do dnia spełnienia odbycia się danego Wydarzenia, z uwzględnieniem konieczności spełnienia świadczeń przez Konsumenta, związanych z zapłatą ceny wymaganej zgodnie z zawieranymi umo-wami na podstawie niniejszego Regulaminu.

3. Do złożonych lub zrealizowanych zamówień zastosowanie będą miały postanowienia niniejszego Regulaminu i/lub Regulaminu Organizatora w brzmieniu zaakceptowanym w momencie składania zamówienia. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej: www.kbfbilety.krakow.pl. Regulamin jest dostępny w języku polskim. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie, które odnoszą się do zawierania i rozwiązywania umów zawieranych na jego podstawie, a także trybu postępowania reklamacyjnego, obowiązują również odpowiednio w zakresie w jakim umowy zawierane na podstawie Regulaminu są umowami o świadczenie usług dro-gą elektroniczną.

4. W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z danym zamówieniem zastosowanie ma Regulamin, Regulamin Organizatora Wydarzenia obowiązujący w momencie składania zamówienia.

5. KBF: BILETY nie ponosi odpowiedzialności, za działania Organizatora podejmowane w trakcie trwania Wydarzenia, tj. nie wpuszczenie na Wydarzenie z powodu nie stawienia się na Wydarzenie w terminie.

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a Regulaminu Organizatora, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

7. Możliwe są zmiany Regulaminu przez KBF: BILETY, dokonane z ważnych przyczyn, takich jak:
a. zmiany w Systemie, w tym wprowadzenie nowych funkcjonalności lub wynikające z dodania nowych usług, a także zmiany wymogów technicznych;
b. zmiany procesu dystrybucji Biletów;
c. dodanie lub zmiana usług świadczonych przez Organizatora lub oferowanych towarów;
d. chęć poprawy jakości obsługi Użytkowników i ułatwienia im korzystania z Systemu;
e. bezpieczeństwo Systemu i dostępnych funkcjonalności, w szczególności procesu nabywania Biletów oraz przeciwdziałanie nadużyciom i korzystaniu z Systemu w sposób naruszający przepisy prawa;
f. konieczność zmiany lub dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, a także decyzji, nakazów, orzeczeń, interpretacji lub innych postanowień organów publicznych;
g. konieczność doprecyzowania lub wyjaśnienia postanowień Regulaminu;
h. zmiana danych lub innych informacji związanych z Organizatorem.

8. Nabywanie w celu odprzedaży z zyskiem biletów wstępu na wydarzenia artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo ich sprzedaż z zyskiem jest niezgodne z prawem i stanowi wykroczenie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu Wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 281, ze zm.). Ponadto, Organizator może zabronić odsprzedaży lub przekazania biletów na poszczególne wydarzenia.

9. Zmiany do Regulaminu wraz z terminem ich wejścia w życie, będą udostępniane Użytkownikom na stronie internetowej: www.kbfbilety.krakow.pl, przy czym do złożonych zamówień na Bilety zastosowanie mają postanowienia Regulaminu w brzmieniu zaak-ceptowanym w momencie składania zamówienia.

10. Użytkownik, który nie akceptuje zmian do Regulaminu ma prawo zlikwidować Konto i wyrejestrować się z Systemu. W tym celu należy zgłosić to poprzez wysłanie maila na kontakt@kbfbilety.krakow.pl.

11. W razie sporów z Użytkownikiem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.

12. Organizator deklaruje chęć pozasądowego rozstrzygania sporów z Użytkownikami, w tym m.in. za pośrednictwem platformy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod nazwą: Polubowne Rozwiązywanie Sporów Konsumenckich, strona internetowa: www.polubowne.uokik.gov.pl. Konsument ma także możliwość korzystania z unijnej platformy: Internetowe rozstrzyganie sporów, dostępnej na stronie internetowej: Internetowe rozstrzyganie sporów | Komisja Europejska (europa.eu).

13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.07.2023 r.

Załącznik nr 1 do regulaminu KBF BILETY OD 1 LIPCA

Załącznik nr 2 do regulaminu KBF BILETY OD 1 LIPCA

Załącznik nr 3 do regulaminu KBF BILETY OD 1 LIPCA

 Regulamin Platformy KBF: BILETY obowiązujacy do 30 czerwca 2023 roku

  Regulamin Platformy KBF: BILETY obowiązujący do 31 marca 2022 roku