Regulamin sprzedaży biletów, karnetów oraz dystrybucji wejściówek na wydarzenia i festiwale organizowane i współorganizowane przez Krakowskie Biuro Festiwalowe

§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU

Celem niniejszego Regulaminu jest ustalenie ogólnych zasad sprzedaży Biletów, Karnetów oraz dystrybucji Wejściówek na Wydarzenia i Festiwale organizowane i współorganizowane przez Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą w Krakowie, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków, tel.: 12 354 25 00, email: poczta@kbf.krakow.pl (Organizator/KBF).

§ 2 DEFINICJE

1. Używane w treści niniejszego regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej, chyba że z treści Regulaminu wyraźnie wynika co innego:
1) Bilet – potwierdzenie umowy zawartej z Organizatorem przez Nabywcę, uprawniającej go do wzięcia udziału w Wydarzeniu, wydawane w formie Biletu elektronicznego lub w formie Biletu tradycyjnego.
2) Bilet elektroniczny – Bilet do samodzielnego wydruku lub do okazania w wersji elektronicznej na przykład na telefonie; generowane elektronicznie potwierdzenie umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a Nabywcą, uprawniającej go do wzięcia udziału w Wydarzeniu; Bilet elektroniczny generowany jest w formie elektronicznej, m.in. w formie pliku PDF, umożliwiającej jego przetwarzanie i przechowywanie przy użyciu przenośnych urządzeń elektronicznych (np. telefonów komórkowych, tabletów) z systemem Android oraz iOS; Bilet elektroniczny wyposażony jest w indywidualny kod QR i/lub kod kreskowy, umożliwiający jego odczytanie przez urządzenia skanujące. Jest on formą Biletu i stosuje się do niego odpowiednio regulacje dotyczące Biletu. Biletem elektronicznym jest także bilet dostępny za pośrednictwem aplikacji KBF:PLUS, do okazania w aplikacji na urządzeniu mobilnym.
3) Bilet tradycyjny – Bilet w formie papierowej, stanowiący wydrukowane potwierdzenie umowy zawartej pomiędzy Organizatorem oraz Nabywcą, uprawniającej go do wzięcia udziału w Wydarzeniu; Bilet tradycyjny wyposażony jest w indywidualny kod QR i/lub kod kreskowy, umożliwiający jego odczytanie przez urządzenia skanujące. Jest on formą Biletu i stosuje się do niego odpowiednio regulacje dotyczące Biletu.
4) Bilet ulgowy– Bilet, którego cena uwzględnia Zniżkę;
5) Bilet na wolne miejsca – bilet sprzedawany na miejsca nienumerowane na max. 15 minut przed rozpoczęciem wydarzenia w cenie regularnej bądź niższej, uprawniający do zajęcia tzw. wolnych miejsc.
6) Cennik Wydarzenia/Festiwalu – cennik Biletów oraz Karnetów dla poszczególnych Wydarzeń lub Festiwalu, w zakładkach poszczególnych Wydarzeń/Festiwali na KBF: BILETY.
7) Dowód Zakupu – Bilet albo inny dokument potwierdzający zakup Biletu, np. wydruk z karty kredytowej, Faktura, potwierdzenie mailowe.
8) Dział Obsługi Klienta – dział dedykowany dla obsługi Nabywców, w tym w sprawach związanych ze sprzedażą Biletów, zamawianiem Wejściówek, reklamacji, zwrotów, pomocą dla osób z niepełnosprawnościami w związku Wydarzeniami itp., z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@kbfbilety.krakow.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 12 354 25 00.
9) Faktura – dokument w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług i przepisami wydanymi na jej podstawie;
10) Festiwal – cykl Wydarzeń biletowanych, objęty wspólną nazwą.
11) Kanał sprzedaży – miejsce za pośrednictwem którego Organizator sprzedaje Bilety i dystrybuuje Wejściówki.
12) Kanał sprzedaży zarządzany przez KBF – platforma KBF: BILETY, aplikacja KBF: PLUS.
13) Karnet – zestaw złożony z Biletów w formie tradycyjnej lub elektronicznej, z których każdy dotyczy innego Wydarzenia odbywającego się w ramach danego Festiwalu.
14) KBF: BILETY – platforma sprzedaży Biletów, Karnetów i dystrybucji Wejściówek; dostępna pod adresem www.kbfbilety.krakow.pl, za pośrednictwem której Nabywca nabywa Bilety, karnety, Wejściówki, na której działanie reguluje Regulamin KBF:BILETY, znajdujący się pod adresem: https://kbfbilety.krakow.pl/regulamin-platformy-sprzedazowej.
15) KBF: PLUS – aplikacja mobilna programu lojalnościowego KBF.
16) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Krakowskim Biurem Festiwalowym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
17) Krakowskie Biuro Festiwalowe – miejska instytucja kultury z siedzibą w Krakowie, (ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków), wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 19, NIP: 676-17-87-436, REGON: 351210040, adres poczty elektronicznej: poczta@kbf.krakow.pl, tel.: 12 354 25 00, fax: 12 354 25 01, zwane w Regulaminie także Organizatorem lub KBF.
18) Nabywca – każda osoba, która nabyła Bilet, Karnet lub Wejściówkę na Wydarzenie lub Festiwal dla siebie lub innej osoby poprzez jakikolwiek kanał sprzedaży określony w Regulaminie. Nabywca może być także zwany „Użytkownikiem”.
19) Organizator – Krakowskie Biuro Festiwalowe.
20) Przedsiębiorca o statusie Konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę na podstawie niniejszego Regulaminu, która jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy będzie wynikać, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; do której, zgodnie z przepisem art. 3855 Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące konsumenta określone w art. 3851 , art. 3853 Kodeksu cywilnego, a także zgodnie z przepisem art. 38a ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm., dalej: „Ustawa o prawach konsumenta”) – przepisy zawarte w rozdziale 4, rozdziale 5a oraz rozdziale 5b Ustawy o prawach konsumenta.
21) Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży Biletów.
22) Regulamin Wydarzenia – regulamin konkretnego Wydarzenia (w tym również Festiwalu), dostępny na stronie Wydarzenia.
23) Regulamin KBF: BILETY – regulamin platformy sprzedaży Biletów, Karnetów i dystrybucji Wejściówek.
24) Regulamin KBF: PLUS – regulamin aplikacji mobilnej programu lojalnościowego.
25) Regulamin Newslettera KBF: BILETY – regulamin świadczenia usług marketingowych drogą elektroniczną
26) Wejściówka – Bilet bezpłatny, w formie tradycyjnej lub elektronicznej, uprawniający do uczestnictwa w Wydarzeniu bezpłatnym.
27) Wydarzenie – impreza organizowana lub współorganizowana przez KBF;
28) Zamówienie Grupowe – zakup więcej niż 10 Biletów na to samo Wydarzenie, dokonany przez jedną osobę. Zamówienie Grupowe nie dotyczy Karnetów oraz Wejściówek.
29) Zasady korzystania z Obiektu – zasady określone przez Właściciela lub Zarządcę Obiektu, w którym odbywa się Wydarzenie/Festiwal, dostępne na stronie internetowej Obiektu lub w Obiekcie i/lub stronie KBF: BILETY i/lub na stronie Organizatora.
30) Zniżka – rabat udzielany od normalnej (pełnej) ceny Biletu; Zniżki nie łączą się ze sobą ani z innymi promocjami.

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o którejkolwiek z definicji opisanej w ust. 1 powyżej w liczbie pojedynczej, należy to odpowiednio stosować do liczby mnogiej i odwrotnie. Ilekroć mowa w Regulaminie o Bilecie, postanowienia te stosuje się analogicznie do sprzedaży Karnetu, i nabycia Wejściówki, chyba, że Regulamin przewiduje wyraźnie inne zapisy szczególne.

3. Niniejszy Regulamin dotyczy Biletów, Karnetów lub Zamówień Grupowych nabywanych za pośrednictwem portalu www.eventim.pl jedynie w takim zakresie, w jakim regulamin Eventim odwołuje się do Regulaminu Organizatora lub regulamin Eventim nie reguluje określonych kwestii.

4. Niniejszy Regulamin dotyczy Biletów, Karnetów lub Zamówień Grupowych nabywanych za pośrednictwem aplikacji mobilnej KBF: PLUS jedynie w takim zakresie, w jakim aplikacja mobilna KBF: PLUS odwołuje się do Regulaminu Organizatora lub regulamin aplikacji mobilnej KBF: PLUS nie reguluje określonych kwestii.

5. Dla rozwiania wątpliwości, niniejszy Regulamin nie dotyczy wydarzeń sprzedawanych za pośrednictwem platformy KBF: BILETY na wydarzenia, których organizatorem lub współorganizatorem nie jest KBF.

§ 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin zawiera: postanowienia dotyczące sprzedaży Biletów/Karnetów oraz dystrybucji Wejściówek na Wydarzenia i Festiwale organizowane i współorganizowane przez Krakowskie Biuro Festiwalowe, zasady zwrotów Biletów/Karnetów i Wejściówek oraz informacje o trybie składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Krakowskie Biuro Festiwalowe wykorzystuje następujące Kanały sprzedaży Biletów/Karnetów:
a) platformę KBF: BILETY dostępną pod adresem www.kbfbilety.krakow.pl (do której zastosowanie znajdują postanowienia zawarte w Regulaminie KBF: BILETY),
b) aplikację mobilną KBF: PLUS (do której zastosowanie znajdują postanowienia zawarte w Regulaminie KBF:PLUS dostępnego pod adresem: https://kbfbilety.krakow.pl/regulamin-programu-lojalnosciowego-kbfplus oraz
c) portal „Eventim” dostępny pod adresem www.eventim.pl (do którego zastosowanie znajdują postanowienia zawarte w regulaminie znajdującym się na stronie/ podstronach www.eventim.pl).

3. Krakowskie Biuro Festiwalowe wykorzystuje następujące kanały dystrybucji Wejściówek:
a) platformę KBF: BILETY dostępną pod adresem www.kbfbilety.krakow.pl,
b) aplikację mobilną KBF:PLUS.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do rozszerzenia, ograniczenia lub zmiany Kanałów sprzedaży Biletów/Karnetów i dystrybucji Wejściówek w zależności od Wydarzenia lub Festiwalu, o czym będzie informować na stronie danego wydarzenia na platformie KBF: BILETY.

5. Nabywca Biletów/Karnetów i Wejściówek przed dokonaniem transakcji ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a także pozostałymi regulaminami warunkującymi zakup Biletów/Karnetów, pobieranie Wejściówek oraz uczestnictwo w Wydarzeniach w poszczególnych Kanałach sprzedaży, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 powyżej.

6. Informacje umieszczone na stronie internetowej Wydarzenia, Regulamin Wydarzenia oraz Zasady korzystania z Obiektu obowiązują wszystkich uczestników Wydarzenia. W przypadku, jeżeli Nabywca Biletów/Karnetów lub Wejściówek nabył Bilety/Karnety lub Wejściówki także dla innych osób, jest on zobowiązany poinformować te osoby o obowiązujących regulaminach, konieczności zapoznania się z nimi i ich przestrzegania, a także przekazać im pozostałe informacje udostępniane na stronie Wydarzenia.

7. Organizator zastrzega, iż nie jest możliwe dokładne odwzorowanie za pomocą grafiki konstrukcji obiektu, w którym odbywać ma się Wydarzenie, dlatego też prezentowane na platformach sprzedażowych plany sal w obiektach, należy traktować jako uproszczone, poglądowe plany widowni. Jeżeli Organizator wprowadzi zmiany w planie widowni danego obiektu, w tym w szczególności w zakresie zmiany usytuowania sektorów, poinformuje o tym Nabywców Biletów/Karnetów lub Wejściówek, których dotyczą zmiany. Podobne zastrzeżenie zawarte jest również w regulaminie portalu www.eventim.pl.

§ 4 BILETY I KARNETY

1. Organizator posiada w swojej ofercie Bilety i Karnety uprawniające do wstępu na Wydarzenia.

2. Zakup Biletów i Karnetów możliwy jest za pośrednictwem kanałów sprzedaży wymienionych w § 3 ust. 2 powyżej. Organizator zastrzega, że niektóre rodzaje Biletów/Karnetów bądź Bilety/Karnety na niektóre Wydarzenia nie będą możliwe do zakupu we wszystkich kanałach sprzedaży określonych w § 3 ust. 2 bądź to w ogóle, bądź to w tym samym czasie, bądź to w tej samej cenie itp.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do rozszerzenia, ograniczenia lub zmiany kanałów sprzedaży Biletów/Karnetów wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu w zależności od Wydarzenia lub Festiwalu.

4. Organizator sprzedaje zarówno Bilety tradycyjne, jak i Bilety elektroniczne, dostępne w formacie PDF i/lub w aplikacji KBF: PLUS. Organizator zastrzega sobie możliwość sprzedaży Biletów tylko w formie Biletów elektronicznych, w tym dostępnych wyłącznie w aplikacji KBF:PLUS.

5. Bilet umożliwia jednorazowe wejście na Wydarzenie wskazanej na Bilecie liczbie osób.

6. Kod QR i/lub kod kreskowy umieszczony na Bilecie podlega jednorazowemu skanowaniu, w związku z czym Nabywca nie ma możliwości opuszczenia i ponownego wejścia do obiektu, w którym odbywa się Wydarzenie lub Festiwal - objęte Biletem, chyba, że co innego wynika z Regulaminu Wydarzenia lub Regulaminu Obiektu, bądź innych decyzji Organizatora.

7. Nabywca zobowiązany jest do porównania umieszczonych na Bilecie/Karnecie danych z danymi podanymi w złożonym zamówieniu. W przypadku rozbieżności pomiędzy tymi danymi Nabywca powinien zgłosić reklamację na zasadach określonych w § 9.

8. Nabywca, który uszkodzi, zagubi Bilet/Karnet lub Bilet/Karnet zostanie mu ukradziony, może zwrócić się do odpowiedniego Kanału sprzedaży, z którego korzystał z prośbą o wystawienie duplikatu Biletu/Karnetu. W takim przypadku pierwotny Bilet/Karnet zostanie anulowany. Regulamin poszczególnego Kanału sprzedaży może wprowadzać szczególne zasady działania w powyższych sytuacjach.

9. Udostępnienie osobom postronnym kodu QR i/lub kodu kreskowego znajdującego się na Bilecie może skutkować wykorzystaniem go przez inną osobę, a tym samym uniemożliwić udział w Wydarzeniu lub Festiwalu, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

10. Uszkodzenie kodu QR i/lub kodu kreskowego przez Nabywcę lub osoby trzecie może skutkować brakiem możliwości zeskanowania kodu i uniemożliwieniem udziału w Wydarzeniu lub Festiwalu, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

11. Ze względów bezpieczeństwa (przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych) wymagane jest, by wszystkie osoby, niezależnie od wieku, uczestniczyły w Wydarzeniach i Festiwalach na podstawie Biletu lub Karnetu. Osoby te zobowiązane są do zajęcia oddzielnego miejsca (jeśli widownia na Wydarzeniu lub Festiwalu obejmuje miejsca numerowane), z zastrzeżeniem ust. 16 poniżej.

12. Bilet zobowiązuje Nabywcę do zajęcia miejsca wskazanego na Bilecie, o ile informacja o numerze miejsca została zamieszczona na Bilecie (tj. o ile miejsca na Wydarzenie są numerowane).

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca wskazanego na Bilecie na inne, w tej samej kategorii cenowej lub wyższej, zarówno przed, jak i w trakcie trwania Wydarzenia lub Festiwalu, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa, ochrona porządku publicznego lub inne uzasadnione okoliczności, o których Nabywca powinien zostać poinformowany przez służby porządkowe Organizatora.

14. Organizator ma prawo do niewpuszczenia na Wydarzenie osoby, która nabyła Bilet lub, Karnet z nieautoryzowanego źródła sprzedaży tj. poza wymienionymi Kanałami sprzedaży określonych w § 3 ust. 2.

15. Organizator ma prawo do niewpuszczenia na Wydarzenie osoby, która przybyła na Wydarzenie po jego rozpoczęciu.

16. Organizator ma prawo do wypuszczenia dodatkowej puli Biletów na wolne miejsca w przypadku stwierdzenia wolnych miejsc na widowni maksymalnie 15 minut przed rozpoczęciem Wydarzenia. Bilety na wolne miejsca uprawniają Nabywcę do zajęcia wolnego miejsca na widowni, wskazanego przez obsługę wydarzenia. Bilety na wolne miejsca w zależności od Wydarzenia i decyzją Organizatora są w cenie regularnej lub niższej.

17. Dzieci poniżej 13. roku życia mogą uczestniczyć w Wydarzeniach wyłącznie w obecności opiekuna, na podstawie odrębnego Biletu lub Karnetu, chyba że regulamin danego wydarzenia stanowi inaczej.

18. Opiekun dziecka do 13. roku życia ma obowiązek uczestniczenia w Wydarzeniu na podstawie odrębnego Biletu lub Karnetu, chyba że regulamin danego wydarzenia stanowi inaczej.

19. Dzieciom do ukończenia 3. roku życia przysługuje darmowe wejście na Wydarzenie. Dziecko ma obowiązek posiadania Biletu w cenie 0 zł, który można otrzymać wyłącznie w dniu Wydarzenia w lokalizacji Wydarzenia przy stanowisku Organizatora, w którym sprzedaje Bilety, najwcześniej godzinę przed rozpoczęciem Wydarzenia. Warunkiem uczestnictwa dziecka do ukończenia 3. roku życia w Wydarzeniu, jest zajęcie tego samego miejsca co opiekun, który posiada Bilet na Wydarzenie. Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia uczestnictwa dzieci do 3 roku życia w określonych Wydarzeniach.

20. Osoby z niepełnosprawnością, poruszające się na wózku inwalidzkim, w zależności od obiektu, mogą nabyć Bilet do specjalnej strefy przystosowanej do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W celu nabycia tego typu Biletu Nabywca powinien skontaktować się z Działem Obsługi Klienta, poprzez kontakt@kbfbilety.krakow.pl lub telefonicznie +48 12 354 25 00 18. Ceny Biletów oraz Karnetów oferowanych przez Organizatora zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

21. Nabywca może uzyskać fakturę w formie elektronicznej dokumentującą sprzedaż Biletu lub Karnetu, która zostanie wysłana na adres e-mail Nabywcy, przy czym:
a) Konsument, to jest osoba, która nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług lub podatnikiem podatku od wartości dodanej (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931, dalej: „Ustawa o VAT”), może wnioskować o wystawienie Faktury na etapie składania zamówienia lub w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym Konsument otrzymał Bilet lub Karnet. Wniosek w tym zakresie powinien zostać wystosowany na następujący adres poczty elektronicznej Organizatora: kontakt@kbfbilety.krakow.pl;
b) Podatnik podatku od towarów i usług lub podatnik podatku od wartości dodanej (w rozumieniu Ustawy o VAT, w tym Przedsiębiorca o statusie Konsumenta) jest zobowiązany podać swoje dane niezbędne do wystawienia Faktury oraz numer, za pomocą którego powyższy podmiot jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej, co powinno nastąpić w momencie składania zamówienia; bowiem zgodnie z przepisem art. 106b ust. 5 Ustawy o VAT: późniejsze uzupełnienie tych danych i otrzymanie faktury VAT ze wskazanym numerem NIP nabywcy nie będzie możliwe.

§ 5 WEJŚCIÓWKI

1. Organizator posiada w swojej ofercie Wejściówki uprawniające do wstępu na Wydarzenia bezpłatne, na które obowiązuje limit miejsc.

2. Wejściówki są możliwe do nabycia za pośrednictwem kanałów dystrybucji określonych w § 3 ust. 3 powyżej - w formie tradycyjnej lub elektronicznej, w zależności od Kanału dystrybucji.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do rozszerzenia, ograniczenia lub zmiany kanałów dystrybucji Wejściówek wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, w zależności od Wydarzenia lub Festiwalu.

4. Wejściówka umożliwia jednorazowe wejście jednej osoby na Wydarzenie lub Festiwal.

5. Nabywca ma prawo nabyć więcej niż jedną Wejściówkę. Organizator zastrzega jednak możliwość ograniczenia liczby Wejściówek możliwych do pobrania przez jednego Nabywcę.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do włączenia dystrybucji dodatkowej puli Wejściówek bezpośrednio przed Wydarzeniem lub Festiwalem, w miejscu Wydarzenia lub Festiwalu, pomimo zakończenia dystrybucji Wejściówek prowadzonej za pośrednictwem Kanałów sprzedaży wymienionych w § 3 ust. 3 Regulaminu i wyczerpania dostępnej w tych Kanałach puli Wejściówek.

7. Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu drogą mailową z Użytkownikami, którzy pobrali Wejściówki na konkretne Wydarzenie m.in. w celu weryfikacji obecności na Wydarzeniu, czy w celu przeprowadzenia procesu zwrotu Wejściówki w systemie biletowym.

§ 6 ZNIŻKI

1. Organizator może udzielić Zniżki na zakup Biletów na Wydarzenia i Festiwale organizowane lub współorganizowane przez Krakowskie Biuro Festiwalowe, które uprawniają do zakupu Biletów ulgowych.

2. Zniżki, w tym ich wysokość, jak i krąg podmiotów uprawnionych do Zniżki każdorazowo regulowane są przez Cennik danego Wydarzenia lub Festiwalu lub osobny regulamin dedykowany danej Zniżce, jak również Organizator może udzielać okazjonalnie Zniżki na podstawie indywidualnych kodów, uprawniających do obniżenia ceny Biletu.

3. Organizator może udzielić Zniżki w szczególności następującym podmiotom:
a) Uczniom i studentom do 26 roku życia, posiadającym odpowiednie dokumenty, przysługuje Zniżka, od normalnej (regularnej) ceny Biletu, której wartość określono w cenniku do Wydarzenia.
b) Emerytom i rencistom, posiadającym odpowiednie dokumenty potwierdzające status emeryta lub rencisty, przysługuje Zniżka od normalnej (regularnej) ceny Biletu, której wartość określono w cenniku do Wydarzenia.
c) Osobom z niepełnosprawnością posiadającym odpowiednie dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności, przysługuje Zniżka od normalnej (regularnej) ceny Biletu, której wartość określono w cenniku do Wydarzenia.
d) Opiekunom osób z niepełnosprawnością przysługuje Zniżka od normalnej (regularnej) ceny Biletu, której wartość określono w cenniku do Wydarzenia.
e) Posiadaczom Karty Dużej Rodziny (KDR) przysługuje Zniżka od normalnej (regularnej) ceny Biletu, której wartość określono w cenniku do Wydarzenia.
f) Posiadaczom Krakowskiej Karty Dużej Rodziny (KDR3+) przysługuje Zniżka od normalnej (regularnej) ceny Biletu, której wartość określono w cenniku do Wydarzenia.
g) Posiadaczom Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem (KRN) przysługuje Zniżka od normalnej (regularnej) ceny Biletu, której wartość określono w cenniku do Wydarzenia.
h) Posiadaczom Karty Krakowskiej (KK) przysługuje Zniżka od normalnej (regularnej) ceny Biletu, której wartość określono w cenniku do Wydarzenia.
i) Posiadaczom Karty Krakowskiej (KK): uczniom i studentom do 26 roku życia oraz emerytom, rencistom i osobom z niepełnosprawnością, przysługuje Zniżka od normalnej (regularnej) ceny Biletu, której wartość określono w cenniku do Wydarzenia.
j) Użytkownikom aplikacji mobilnej KBF: PLUS w ramach benefitów przysługują zniżki określone w aplikacji mobilnej zgodnie z Regulaminem KBF: PLUS.

4. Posiadanie karty wymienionej w ust. 3 pkt. e - i niniejszego paragrafu uprawnia Nabywcę do zakupu jednego Biletu na dane Wydarzenie.

5. Ze Zniżek wymienionych w ust. 3 pkt e - i niniejszego paragrafu można skorzystać po uprzednim przesłaniu zdjęć Kart uprawniających do zniżek na adres kontakt@kbfbilety.krakow.pl.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do określenia dla każdego z Wydarzeń lub Festiwali Zniżek, jak i liczby Biletów objętych Zniżkami wymienionymi w ust. 3 pkt e - i niniejszego paragrafu, każdorazowo określonych w cenniku Wydarzenia lub Festiwalu.

7. Za złożenie Zamówienia Grupowego, a więc za zakup powyżej 10 Biletów, na jedno Wydarzenie, w ramach jednej transakcji - przysługuje Nabywcy Zniżka w wysokości 10% normalnej ceny każdego Biletu objętego Zamówieniem Grupowym. W celu nabycia Biletów w ramach Zamówienia Grupowego, należy skontaktować z Działem Obsługi Klienta

8. Organizator zastrzega sobie prawo do określenia na jakie Wydarzenia lub Festiwale możliwy jest zakup Biletów w ramach Zamówień Grupowych.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia maksymalnej liczby Biletów możliwych do zakupu w ramach Zamówień Grupowych w trakcie prowadzonej sprzedaży Biletów, o której mowa w ust. 7 powyżej.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania w dniu Wydarzenia lub Festiwalu okazania przez osobę posiadającą Bilet ulgowy, których cena uwzględnia jedną ze Zniżek wymienionych w niniejszym paragrafie dokumentu lub karty uprawniającej do Zniżki. Brak dokumentu lub karty upoważniającej do skorzystania ze Zniżki, uprawnia Organizatora do niewpuszczenia posiadacza Biletu na Wydarzenie lub Festiwal.

11. W przypadku, gdy Nabywca Biletu ze zniżką wymienioną w ust. 3 pkt a - i nie przedstawi dokumentu lub karty upoważniającej do Zniżki przy wejściu na Wydarzenie lub Festiwal, nie ma możliwości dopłaty do pełnej ceny Biletu (ceny regularnej), jak również wymiany takiego Biletu ulgowego lub jego zwrotu. Zapis § 7 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

12. Zniżki wymienione w niniejszym paragrafie nie łączą się.

13. Organizator zastrzega sobie możliwość organizacji specjalnych promocji cenowych w ramach sprzedaży Biletów lub Karnetów na wybrane Wydarzenia lub Festiwale, o których informować będzie m.in. na stronach internetowych Wydarzeń/Festiwali, w mediach społecznościowych lub poprzez newsletter oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej KBF: PLUS.

§ 7 ZWROTY, ODSTĄPIERNIE OD UMOWY

1. Z zastrzeżeniem ust. 3 oraz § 8 niniejszego Regulaminu oraz z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu KBF: BILETY, Regulaminu KBF:PLUS a także z zastrzeżeniem postanowień zawartych w regulaminie platformy www.eventim.pl, Nabywcy, po dokonaniu płatności, nie przysługuje prawo zwrotu Biletu, Karnetu lub Zamówienia Grupowego, niezależnie od przyczyny i stopnia jego wykorzystania.

2. Prawo zwrotu nie przysługuje w szczególności, osobom, którym odmówiono wstępu na Wydarzenie/Festiwal lub przebywania na nim oraz osobom usuniętym z Wydarzenia w związku z nieprzestrzeganiem powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. gdy dana osoba stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia swojego lub osób trzecich), niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Wydarzenia.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do indywidulanego rozpatrywania wniosków o zwrot biletu z przyczyn innych niż wskazane w § 8.

§ 8 ODWOŁANIE WYDARZENIA, ZMIANA CZASU, MIEJSCA, PROGRAMU WYDARZENIA

1. W przypadku odwołania Wydarzenia/Festiwalu, zmiany daty, istotnej zmiany miejsca lub istotnej zmiany programu Wydarzenia/Festiwalu, Nabywca będzie miał prawo żądać zwrotu pieniędzy za zakup Biletów, Karnetów lub Biletów objętych Zamówieniem Grupowym na zasadach określonych niniejszym paragrafie.

2. Organizator o odwołaniu Wydarzenia/Festiwalu, zmianie daty, miejsca lub programu Wydarzenia/Festiwalu, będzie informować na swoich stronach internetowych oraz jeśli posiada adres mailowy Nabywcy, poinformuje go także drogą mailową.

3. W przypadku odwołania Wydarzenia/Festiwalu, na które Nabywca nabył Bilety, Karnety lub Bilety objęte Zamówieniem Grupowym za pośrednictwem platformy KBF: BILETY zwrot równowartości zapłaconej ceny Biletu zostanie dokonany automatycznie w ciągu 14 dni od opublikowania oświadczenia o odwołaniu Wydarzenia przez KBF. Zwrot następuje w takiej samej formie w jakiej dokonano zapłaty. W przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą kredytową zwrot ceny Biletu nastąpi odpowiednio na rachunek bankowy lub kartę kredytową, za pomocą których dokonano płatności. Nabywca może podać KBF inny numer rachunku bankowego, na który ma być zrealizowany zwrot środków uiszczonych tytułem zakupu Biletu. Powyższe nie dotyczy przypadków, gdy Nabywca zażądał wystawienia faktury, w takim przypadku stosuje się ust. 15.

4. Do zwrotów ceny z tytułu nabycia danego Biletu, Karnetu, Biletu objętego Zamówieniem Grupowym za pośrednictwem platformy KBF: BILETY stosuje się zapisy zawarte w Regulaminie KBF: BILETY.

5. W przypadku odwołania Wydarzenia/Festiwalu, na które Nabywca nabył Bilety, za pośrednictwem aplikacji KBF: PLUS zwrot równowartości wpłaconej ceny Biletu zostanie dokonany automatycznie w ciągu 14 dni od opublikowania oświadczenia o odwołaniu Wydarzenia przez KBF. Zwrot następuje w takiej samej formie w jakiej dokonano zapłaty. W przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą kredytową zwrot ceny Biletu nastąpi odpowiednio na rachunek bankowy lub kartę kredytową, za pomocą których dokonano płatności. Nabywca może podać KBF inny numer rachunku bankowego, na który ma być zrealizowany zwrot środków uiszczonych tytułem zakupu Biletu.

6. Do zwrotów ceny z tytułu nabycia danego Biletu za pośrednictwem aplikacji KBF: PLUS stosuje się zapisy zawarte w Regulaminie KBF: PLUS.

7. W przypadku odwołania Wydarzenia/Festiwalu lub zmian takich jak: zmiana daty, istotna zmiana miejsca lub istotna zmiana programu Wydarzenia/Festiwalu, na które Nabywca nabył Bilety, Karnety lub Bilety objęte Zamówieniem Grupowym za pośrednictwem portalu Eventim, zwrot równowartości wpłaconych środków regulowany jest regulaminem dostępnym pod adresem www.eventim.pl.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 1 powyżej: zmiany daty, istotnej zmiany miejsca lub istotnej zmiany programu Wydarzenia/Festiwalu, Nabywca powinien zwrócić się do Organizatora z wnioskiem o zwrot, bez zbędnej zwłoki, po powzięciu informacji uprawniającej go do dokonania zwrotu.

9. Wnioski o zwroty Biletów w ramach zmiany daty, istotnej zmiany miejsca lub istotnej zmiany programu Wydarzenia/Festiwalu przyjmowane są przez Organizatora w terminach wskazanych każdorazowo przez Organizatora po wprowadzeniu istotnych zmian w Wydarzeniu, przy czym w odniesieniu do Wydarzenia/Festiwalu, w stosunku do którego zmianie uległa data, miejsce lub program, w istotnej części – zwroty (wnioski) przyjmowane są najpóźniej w dniu rozpoczęcia Wydarzenia/Festiwalu w nowym terminie/miejscu/z istotnymi zmianami.

10. Niezwrócenie Biletu w terminach wyznaczonych zgodnie z ust. 9 skutkuje pozostawieniem zapłaconej ceny za Bilet u Organizatora, jednak Nabywca ma prawo dochodzić ich zwrotu do chwili przedawnienia roszczeń z umowy sprzedaży.

11. Po złożeniu zasadnego wniosku o zwrot przez Nabywcę, Organizator zwraca Nabywcy kwotę odpowiadającą cenie Biletu (w tym wchodzącego w skład Karnetu).

12. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania innych niż określone w ust. 1 zmian w obrębie Wydarzeń/Festiwali, które będą skutkować brakiem możliwości zwrotu Biletu, Karnetu lub Biletu objętego Zamówieniem Grupowym, w tym związanych z wprowadzeniem ograniczeń publiczno-prawnych i restrykcji sanitarnych przed odpowiednie władze.

13. Zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy o statusie Konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umów zawieranych na mocy niniejszego Regulaminu, szczególnie za pośrednictwem platformy KBF: BILETY zgodnie z regulaminem wskazanej platformy, bowiem zgodnie z przytoczoną regulacją: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi między innymi w odniesieniu do umów dotyczących usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

14. Zapisy niniejszego paragrafu nie wyłączają prawa do złożenia reklamacji na zasadach wynikających z § 9 poniżej.

15. Jeżeli Nabywca zlecił wystawienie faktury za zakup Biletu, Karnetu, Biletu objętego Zamówieniem Grupowym zwrot środków może otrzymać jedynie po wcześniejszym potwierdzeniu otrzymania korekty do faktury. Za potwierdzenie uznaje się odesłanie podpisanej faktury korekty, a w przypadku korekty faktury w formie elektronicznej: oznaczenie odczytania wiadomości poprzez użycie dedykowanej opcji w programie obsługującym pocztę elektroniczną, która automatycznie wysyła potwierdzenie odczytu wiadomości lub poprzez odesłanie zwrotnej wiadomości email do Organizatora, zawierającej potwierdzenie odbioru korekty do faktury. Faktura korygująca może być wystawiona w formie elektronicznej i dostarczona drogą mailową na adres wskazany przez Nabywcę podczas zakupu, na zasadach wynikających z Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (VAT). Wówczas fakturę korygującą uznaje się za dostarczoną bez konieczności drukowania i odsyłania podpisanej kopii faktury. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnego lub nieaktualnego rachunku bankowego, jak również za inne działania lub zaniechania Nabywcy mające wpływ na dokonanie zwrotu, m.in. w zakresie danych niezbędnych do dokonania zwrotu środków.

§ 9 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje mogą być składane przez Nabywcę w Kanale sprzedaży, w którym został zakupiony Bilet, a o którym mowa w § 3 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu, które będą rozpatrywane zgodnie z zapisami regulaminu danego kanału dystrybucji. Reklamacja może zostać złożona poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

§ 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Danych Osobowych udostępnionych przez Nabywcę jest Administrator - Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków, które jest gminną instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 19 (Krakowskie Biuro Festiwalowe na potrzeby niniejszego paragrafu zwane będzie dalej również: „Administratorem”).

2. Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: poczta@kbf.krakow.pl, pisemnie, pod adresem: Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków, telefonicznie: +48 12 354 25 00.

3. U Administratora wyznaczony jest inspektor ochrony danych osobowych – Łukasz Gajdecki, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: rodo@kbf.krakow.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków.

4. Dane osobowe Użytkownika, które Użytkownik zobowiązany jest podać w toku realizacji zakupów lub nabywania Wejściówek na podstawie niniejszego Regulaminu, będą przetwarzane przez Organizatora w celu zawarcia i wykonywania umów zawieranych na podstawie niniejszego Regulaminu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”). Po zakończeniu realizacji umów zawieranych podstawie niniejszego Regulaminu, dane Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb uzasadnionego interesu prawnego Administratora, tj. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. O ile Użytkownik wyrazi wolę uczestnictwa w Ankiecie/Ankietach/badaniach satysfakcji klientów Organizatora, wówczas Administrator przetwarzać będzie dane osobowe Użytkownika podane w tych ankietach dla potrzeb przeprowadzenia badania i ewaluacji jego wyników (podstawą prawną dla takiego przetwarzania będzie zawsze dobrowolna zgoda Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

6. O ile Użytkownik wyrazi na to zgodę, Administrator przetwarzać będzie jego dane osobowe celem prezentowania mu treści marketingowych (w tym oferty handlowej), tj. w szczególności informacji o aktualnej ofercie Administratora czy też ofert specjalnych udostępnionych Użytkownikom. Udzielona zgoda stanowić będzie podstawę przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Szczegóły przesyłania treści marketingowych za pośrednictwem usługi elektronicznej Newsletter, zawarte są w Regulaminie Newslettera KBF: BILETY.

7. Informacje zbierane przy użyciu technologii plików cookies, tj. m.in. nr IP komputera Użytkownika, identyfikatory internetowe, informacje o przeglądarce czy systemie operacyjnym Użytkownika, aktywność Użytkownika na naszej stronie internetowej Organizator, w tym platformie KBF: BILETY i preferencjach, przetwarzane są przez Administratora dla celów poprawnego wyświetlania naszej strony internetowej Organizatora, w tym platformy KBF: BILETY oraz optymalizacji działania ww. strony internetowej oraz platformy. W przypadku udzielenia zezwolenia przez Użytkownika na wykorzystanie plików cookies, Organizator będzie korzystać z informacji zbieranych za pośrednictwem plików cookies również dla celów marketingowych i statystycznych. O ile informacje utrwalane za pośrednictwem plików cookies można w świetle obowiązującego prawa zakwalifikować jako dane osobowe, to podstawą ich przetwarzania będzie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku zgody na wykorzystanie plików cookies, a w konsekwencji wykorzystania informacji dotyczących Użytkownika dla celów reklamowych, dochodzić będzie do zautomatyzowanego dopasowywania treści reklamowych do preferencji Użytkownika.

8. Dane osobowe Użytkownika podane przez niego przy zawieraniu umów na podstawie Regulaminu, Administrator będzie przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania celów, do których zostały zebrane (tj. przez okres wykonywania danej umowy) oraz przez okres, w którym możliwe będzie dochodzenie roszczeń, w tym do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przez okres 6 lat.

9. Dane osobowe Użytkownika podane przez niego dla potrzeb dobrowolnych ankiet, przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż do czasu zrealizowania celu na jaki zostały zebrane.

10. Informacje zebrane przy użyciu technologii plików cookies, będą przechowywane przez okres wynikający ze specyfikacji technicznej poszczególnych plików cookies, lub też do czasu zmiany przez Użytkownika ustawień cookies na stronie internetowej Organizatora/platformie KBF: BILETY lub ustawień przeglądarki internetowej Organizatora.

11. Dane osobowe Użytkownika i/lub inne niż dane osobowe informacje o Użytkownikach mogą być udostępniane przez Administratora:
11.1. Operatorowi płatności - wyłącznie w przypadku gdy Użytkownik dokona zakupu w ramach platformy KBF: BILETY, i przejdzie do wykonania płatności z wykorzystaniem operatora płatności.
11.2. Dostawcom rozwiązań marketingowych wykorzystujących technologię plików cookies, takich jak: Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) – dostawcę rozwiązania Google AdSense oraz Meta Platforms Ireland Limited (Meta Platforms Ireland Ltd.4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) – dostarczyciela rozwiązania Meta Pixel i Meta Ads – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie plików cookies dla celów marketingowych, wyłącznie dla informacji uzyskanych przy wykorzystaniu technologii cookies.
11.3. Podmiotom przetwarzającym dane osobowe Użytkownika, w imieniu Administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia, to jest: dostawcom usług IT, takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych, a także (tylko co do informacji uzyskanych przy wykorzystaniu technologii plików cookies) dostawcom rozwiązań statystycznych dla stron internetowych wykorzystujących technologię plików cookies, takich jak: Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) – dostawcę rozwiązania Google Anlitics.
11.4. Pozostałym podmiotom, które będą działać jako administratorzy tych danych decydując o sposobie i celach przetwarzania – wyłącznie, gdy obowiązek takiego udostępnienia danych wynikać będzie z przepisów prawa.
12. Administrator jednocześnie informuje, iż Użytkownik ma:
12.1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych i celach ich przetwarzania, a także do uzyskania kopii danych (art. 15 RODO);
12.2. Prawo sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych (art. 16 RODO);
12.3. Prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w badaniu ankietowym lub też dla celów marketingowych, czego Użytkownik dokonać może przy użyciu danych kontaktowych wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu. Cofnięcie zgody na korzystanie z plików cookies dla celów statystycznych i marketingowych możliwe jest za pośrednictwem ustawień strony internetowej Organizatora/platformy KBF: BILETY lub przeglądarki internetowej Użytkownika. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Administratora;
12.4. Prawo do bycia zapomnianym, to znaczy do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (art. 17 RODO);
12.5. Prawo ograniczenia przetwarzania danych, tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych, stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO);
12.6. Prawo, aby Administrator powiadomił o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania odbiorców danych (art. 19 RODO);
12.7. Prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO), co oznacza, że Użytkownik ma prawo żądać, by dane osobowe Użytkownika zostały przesłane przez Organizatora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
12.8. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile Użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO (adres korespondencyjny Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

§ 11 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Siła wyższa w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą Organizatora, uniemożliwiające wypełnienie jakichkolwiek zobowiązań, niewynikające z błędu lub zaniedbania Organizatora oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności, a w szczególności będą to: zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych, typu powódź, huragan, albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec (wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, żałoba narodowa, epidemia, pandemia lub kwarantanna spowodowane m.in. przez wirusa SARS-Cov-2 i rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem itp.) lub wydane przez organy władzy publicznej na skutek zaistnienia tych zdarzeń rozporządzenia, zarządzenia, decyzje lub inne akty dotyczące m.in. odwołania imprez kulturalnych, w tym koncertów.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za realizację zakupu i zwrotu Biletów, Karnetów lub Zamówień Grupowych dokonywanych w Kanałach sprzedaży niezarządzanych przez KBF tj. m.in. dokonywanych przez portal internetowy www.eventim.pl.

3. Organizator ma prawo do utrwalenia przebiegu Wydarzenia przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nabywca Biletu, Karnetu lub Wejściówki, uczestniczący w Wydarzeniu/Festiwalu, przyjmuje do wiadomości, że udział w Wydarzeniu/Festiwalu jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, transmitowanie i rozpowszechnianie głosu lub wizerunku (jako szczegółu większej całości) dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, w związku z jakimkolwiek programem lub publikacją, w których zostanie wykorzystane nagranie Wydarzenia/Festiwalu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili Wydarzenia/Festiwalu polach eksploatacji w szczególności w zakresie:
a) utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

4. Zakazana jest odsprzedaż Biletów lub Karnetów z zyskiem, jak również odsprzedaż na aukcjach, licytacjach, w konkursach oraz odsprzedaż zarobkowa poza wskazanymi w Regulaminie kanałami dystrybucji. Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio do Wejściówek.

5. Organizator ostrzega, że nabycie Biletu, Karnetu lub Wejściówki od osób postronnych niesie ryzyko zakupu Biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę dopuszczenia do uczestnictwa jego posiadacza w Wydarzeniu lub Festiwalu.

6. Organizator respektował będzie wyłącznie oryginalne, nabyte zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Bilety, Karnety lub Wejściówki. Bilety, Karnety lub Wejściówki nabyte z naruszeniem postanowień Regulaminu mogą zostać unieważnione przez Organizatora, bez prawa zwrotu ich ceny zakupu.

7. Wszelkie zapytania dotyczące sprzedaży Biletów, Karnetów lub Wejściówek na Wydarzenia/Festiwale, innych postanowień regulujących sprzedaż, czy prawa i obowiązki należy kierować do Działu Obsługi Klienta, na adres mailowy kontakt@kbfbilety.krakow.pl lub telefonicznie 12 354 25 00 .

8. Warunki uczestnictwa w Wydarzeniach/Festiwalach określone są osobnym regulaminem, zamieszczanym na stronach internetowych poszczególnych Wydarzeń lub Festiwali. Nabywca Biletu, Karnetu lub Wejściówki jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania wszelkich obowiązujących regulaminów, przepisów porządkowych oraz wytycznych Organizatora dostępnych na etapie zakupu Biletu, Karnetu lub Wejściówki.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny, a także pozostałe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

10. W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z danym zamówieniem zastosowanie ma Regulamin w wersji obowiązującej w dniu składania zamówienia.

11. Niniejszy Regulamin (podobnie jego zmiany) dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.kbf.krakow.pl, www.kbfbilety.krakow.pl, na stronach internetowych: Wydarzeń lub Festiwali oraz w siedzibie Organizatora.

12. Nabywca nabywając Bilet, Karnet lub Wejściówkę na Wydarzenie Organizatora potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, akceptuje Regulamin w całości i wyraża zgodę na jego stosowanie.

13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.07.2023 r.

Załącznik nr 1 do regulaminu KBF od 1 lipca

Załącznik nr 2 do regulaminu KBF od 1 lipca

Załącznik nr 3 do regulaminu KBF od 1 lipca

 Regulamin sprzedaży biletów obowiazujący do 30 czerwca 2022 roku

 Regulamin sprzedaży biletów obowiązujący do 31 marca 2022 roku