W tym miejscu znajdują się  wszystkie informacje o zasadach postępowania z Państwa danymi, w tym z danymi osobowymi. 

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Państwa przy rejestracji a także informacji uzyskiwanych przy użyciu plików cookies i narzędzi analitycznych jest Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków, gminna instytucja kultury wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 19.

Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: poczta@kbf.krakow.pl, pisemnie pod adresem: Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków, telefonicznie: +48 12 354 25 00.

U Administratora wyznaczony jest INSPEKTOR OCHRONY DANYCH – Łukasz Gajdecki, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: rodo@kbf.krakow.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków.

Jakie informacje zbieramy?

1.   Dane osobowe niezbędne dla rejestracji w Platformie i utworzenia konta lub też do dokonania zakupu na platformie, w tym dane przekazywane nam automatycznie przez serwisy Google i Facebook jeśli skorzystacie Państwo z możliwości logowania do Platformy za pomocą tych serwisów.
2.    Informacje pozyskiwane przy użyciu plików cookie.

Zasady przetwarzania danych osobowych uzyskanych od Państwa przy rejestracji.

Dane osobowe Użytkownika, które Użytkownik zobowiązany jest podać przy Rejestracji i/lub podczas zakupu dokonywanego bez rejestracji będą przetwarzane przez Organizatora w celu zawarcia i wykonywania Umowy tj. dla celów Rejestracji i korzystania z funkcjonalności Konta oraz nabycia przez Użytkownika biletów oferowanych w ramach Platformy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Po zakończeniu realizacji Umowy, dane użytkownika będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb uzasadnionego interesu prawnego Administratora tj. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO). O ile dobrowolnie wskażecie Nam Państwo informację o miejscu zamieszkania, będziemy przetwarzać je wyłącznie dla celów statystycznych (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

O ile wyrazicie Państwo wolę uczestnictwa w ankietach/badaniach satysfakcji naszych klientów -  prowadzonych w związku z Platformą, Administrator przetwarzać będzie dane osobowe Użytkownika podane w tych ankietach dla potrzeb przeprowadzenia badania i ewaluacji jego wyników (podstawą prawną dla takiego przetwarzania będzie zawsze dobrowolna zgoda Użytkownika – art.6 ust. 1 lit a RODO).

O ile wyrazicie Państwo na to zgodę, Administrator przetwarzać będzie Państwa dane osobowe celem prezentowania (przesyłania) Państwu treści marketingowych (w tym informacji handlowej) tj. w szczególności informacji o aktualnej ofercie Administratora dostępnej za pośrednictwem Platformy czy też ofert specjalnych udostępnionych Państwu. Udzielona zgoda stanowić będzie podstawę przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Informacje zbierane przy użyciu technologii plików cookies tj. m.in. nr ip Państwa komputera, identyfikatory internetowe, informacje o Państwa przeglądarce czy systemie operacyjnym, Państwa aktywność na naszej stronie www i preferencjach, przetwarzane są przez Administratora dla celów poprawnego wyświetlania naszej strony www i optymalizacji jej działania. W przypadku gdy zezwolicie Państwo na wykorzystanie plików cookies będziemy korzystać z informacji zbieranych za pośrednictwem plików cookies również dla celów marketingowych i statystycznych. O ile informacje utrwalane za pośrednictwem plików cookies można w świetle obowiązującego prawa zakwalifikować jako dane osobowe to podstawą ich przetwarzania będzie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO). W przypadku zgody na wykorzystanie plików cookies, a w konsekwencji wykorzystania informacji dotyczących Państwa dla celów reklamowych, dochodzić będzie do zautomatyzowanego dopasowywania treści reklamowych do Państwa preferencji.

Dane osobowe Użytkownika podane przez niego przy Rejestracji lub podczas dokonywania zakupów w ramach Platformy bez Rejestracji Administrator będzie przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania celów, do których zostały zebrane (tj. przez okres wykonywania Umowy) oraz przez okres, w którym możliwe będzie dochodzenie roszczeń, w tym do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przez okres 6 lat.

Dane osobowe Użytkownika podane przez niego dla potrzeb dobrowolnych ankiet przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż do czasu zrealizowania celu na jaki zostały zebrane.

Informacje zebrane  przy użyciu technologii plików cookies będą przechowywane przez okres wynikający ze specyfikacji technicznej poszczególnych plików cookies, lub tez do czasu zmiany przez Państwa ustawień cookies na naszej stronie www lub ustawień Państwa przeglądarki internetowej.

Dane osobowe Użytkownika i/lub inne niż dane osobowe informacje o Użytkownikach mogą być udostępniane przez Administratora:

 • Operatorowi płatności wyłącznie w przypadku gdy Użytkownik dokona zakupu w ramach Platformy i przejdzie do wykonania płatności z wykorzystaniem operatora płatności.
 • Dostawcom rozwiązań marketingowych wykorzystujących technologię plików cookies jak  Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) – dostawcę rozwiązania Google AdSense – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie plików cookies dla celów marketingowych – wyłącznie dla informacji uzyskanych przy wykorzystaniu technologii cookies.
 • Podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia - dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych, a także (tylko co do informacji uzyskanych przy wykorzystaniu technologii plików cookies) dostawcom rozwiązań statystycznych dla stron www wykorzystujących technologię plików cookies takich jak Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) – dostawcę rozwiązania Google Anlitics.
 • Pozostałym podmiotom, które będą działać jako administratorzy tych danych decydując o sposobie i celach przetwarzania – wyłącznie, gdy obowiązek takiego udostępnienia danych wynikać będzie z przepisów prawa.

Administrator jednocześnie informuje, iż Użytkownik ma:

 • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych i celach ich przetwarzania a także do uzyskania kopii danych (art. 15 RODO);
 • Prawo sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych (art. 16 RODO);
 • Prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w badaniu ankietowym  lub też dla celów marketingowych czego Użytkownik dokonać może przy użyciu danych kontaktowych wskazanych w punkcie 2 niniejszego paragrafu. Cofnięcie zgody na korzystanie z plików cookies dla celów statystycznych i marketingowych możliwe jest za pośrednictwem ustawień strony www lub Państwa przeglądarki internetowej. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
 • Prawo do bycia zapomnianym to znaczy do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (art. 17 RODO);
 • Prawo ograniczenia przetwarzania danych, tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych, stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO);
 • Prawo, aby Administrator powiadomił o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania odbiorców danych (art. 19 RODO);
 • Prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO), co oznacza, iż ma Pani/Pan prawo żądać, by Pani/Pana dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
 • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO (adres korespondencyjny Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) .

Co to są pliki cookie?

Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapamiętywane przez przeglądarkę i przechowywane na Państwa komputerze, które w sposób automatyczny zapisują informacje techniczne związane z Państwa wizytą na naszej stronie www.

Wśród plików cookies część z nich stanowi źródło informacji funkcjonalnych niezbędnych dla nas do poprawnego wyświetlania Państwu naszej strony www. Oprócz nich nasza strona korzysta również z plików cookies dla celów statystycznych oraz marketingowych – jednakże zastosowania tych cookies uzależnione jest od Państwa zgody.

Odwiedzając naszą stronę internetową mogą Państwo zdecydować czy na Państwa komputerze dopuszczone zostanie utworzenie i zapisywanie informacji o Państwa wizycie w plikach cookies.

Niezależnie od uprzednio podjętej decyzji co do dopuszczenia plików cookies z naszej witryny możecie Państwo sami zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do waszego komputera zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Jeżeli chcą Państwo się dowiedzieć jak zmienić ustawienia swojej przeglądarki prosimy o skorzystanie z funkcji pomocy przeglądarki lub kontakt z producentem oprogramowania odnośnie instrukcji dotyczących wyłączania i usuwania plików cookies.

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na tej stronie.

Informacje o plikach cookies używanych w serwisie:

 • kbfbilety_session – sesja użytkownika
 • XSRF-TOKEN – unikalny token dla przetwarzania formularzy
 • kbf_cookies_accepted – akceptacja ciasteczek
 • kbf_high_contrast – wersja kontrastowa
 • kbf_large_fonts – powiększenie czcionki
 • VISUAL_TICKET_SESSION_ID – sesja do wymiany danych z Visual Ticket
 • Symfony – do wymiany danych pomiędzy Visual Ticket
 •  _ga - cookie dla Google Analytics
 •  _gat_ID - cookie dla Google Analytics
 •  _gid - cookie dla Google Analytics

W jakim celu wykorzystujemy pliki cookie funkcjonalne?

Przetwarzane w serwisie informacje za pośrednictwem plików cookies są gromadzone w celu prawidłowego świadczenia usługi. Pliki cookies przede wszystkim rozpoznają Państwa urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę. Część z nich jest niezbędna dla prawidłowego korzystania przez Państwa z naszej platformy, pozostałe zaś wpływają na jakość wyświetlania naszej Platformy na Państwa komputerach.

Automatycznie gromadzimy informacje, które są do nas przekazywane przez Państwa przeglądarkę. Przy każdym logowaniu użytkownika zbieramy następujące informacje: 

 1. datę i czas dostępu.
 2. informację na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego.
 3. informację o urządzeniach.

W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies statystyczne? Czym jest Google Analytics?

Mianem plików cookies statystycznych określamy te z plików cookies, które agregują i dostarczają nam informacji statystycznych o odwiedzinach użytkowników na naszej Platformie. Dla celów statystycznych wykorzystujemy narzędzia Google Analitics oraz Hotjar, które działają m.in. w oparciu o pliki cookies producentów w/w narzędzi.

Google Analitics

Google Analytics to internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW, udostępniane przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies narzędzia Google Analytics w celu generowania statystyk dotyczących funkcjonowania strony. Pozwala nam to m.in. na określenie jak często odwiedzane są poszczególne Serwisy, zaś statystyczne informacje wykorzystujemy do optymalizacji i rozwoju naszej Platformy oraz aby dopasować naszą ofertę do potrzeb użytkowników. Korzystając z powyższego narzędzia stosujemy anonimizację Państwa adresu IP celem zapewnienia możliwie szerokiej anonimowości zbieranych informacji. Spółka Google Ireland Limited działa na nasze zlecenie dostarczając nam przy użyciu narzędzia Google Analitics informacji statystycznych jako nasz procesor na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych.

Poza wskazanymi powyżej sposobami usunięcia plikow cookies informujemy, że możesz usunąć swoje dane z naszej bazy Google Analitics za pośrednictwem poniższego narzędzia https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Pliki cookies marketingowe

Informujemy, że zamierzamy korzystać z narzędzia marketingowego Google Ads udostępnianego przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Narzędzie to dzięki informacji o twojej wizycie na naszej stronie i dedykowanym plikom cookies pozwala nam na:

 • weryfikację konwersji tj. oceny na ile nasze reklamy pojawiające się w wynikach wyszukiwania google lub na stronach podmiotów trzecich spowodowały, że odwiedziłeś naszą Platformę;
 • wyświetlanie personalizowanych tj. bazujących na Twoich zainteresowaniach reklam o naszych produktach i usługach dostępnych na Platformie w wynikach twoich wyszukań oraz na stronach podmiotów trzecich będących klientami google. Personalizacja naszych reklam dokonywana jest poprzez profilowanie w oparciu o informacje zapisywane dzięki technologii plików cookies.

Wykorzystanie powyższych cookies jest możliwe tylko jeśli wyraziłeś nam na to zgodę. Jeśli zmienią Państwo zdanie co do wyrażonej nam zgody na takie działania marketingowe mogą Państwo uniemożliwić dalsze śledzenie marketingowe na kilka sposobów, między innymi poprzez zmianę ustawień plików cookies w Państwa przeglądarce internetowej czy też  skorzystanie z ustawień dostarczanych przez serwis Google https://www.google.pl/settings/ads

Logowanie do Platformy za pośrednictwem kont Google i Facebook.

Informujemy, że udostępniliśmy Państwu możliwość skorzystania z Państwa kont w serwisach Google i Facebook dla potrzeb utworzenia konta/logowania na naszej Platformie. Dzięki stosownym wtyczkom pochodzącym od wydawców tych serwisów Państwa dane osobowe zostaną nam udostępnione automatycznie przez powyższe Serwisy. Zastrzegamy sobie prawo do uzależnienia dostępności usług w ramach naszej Platformy od uzupełniania przez Państwa informacji o sobie w Platformie.

Linki do innych stron

Nasza strona może zawierać również odnośniki (linki) do innych stron internetowych. Tutaj opisana ochroną danych dotyczy tylko naszej witryny. Po przejściu na inne strony prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi ochrony danych tam obowiązujących.

Pytania

W razie pytań o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystaniu Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt przesyłając email na adres rodo@kbf.krakow.pl