§ 1

Niniejszy regulamin usługi Newsletter, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez portal KBF: BILETY (www.kbfbilety.krakow.pl) udostępniony przez Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą w Krakowie ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków, zwany dalej „KBF”.

 

§ 2

 1. Usługa Newsletter to elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez KBF za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej osobom, zwanym dalej „Usługobiorcami”, automatyczne otrzymywanie informacji marketingowej o aktualnej ofercie KBF: BILETY w zakresie  produktów lub usług KBF, a także o ofertach specjalnych, takich jak konkursy, promocje itp., świadczona na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie
 2. Usługobiorca poprzez zawarcie umowy z KBF na świadczenie usługi drogą elektroniczną, zwaną dalej „Newsletter” lub „Usługa Newsletter”, udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym lub na etapie składania zamówienia tj. wyraża zgodę na wyżej wskazane działania marketingowe, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w ustępie powyżej, dalej „Umowa”.
 3. Usługa Newsletter jest bezpłatna i realizowana przez KBF w zakresie i terminach wybranych przez KBF.

§ 3

Z usługi Newsletter może korzystać osoba fizyczna, albo działająca przez osobę umocowaną osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku, gdy Usługobiorcą jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, w przypadku takiej potrzeby zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter oraz okazać taką zgodę na każde żądanie KBF, przy czym zastrzega się, że niniejsza Umowa ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

 

§ 4

 1. Usługa Newsletter świadczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych osób. Rejestracji można dokonać w następujący sposób:
 1. poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie www.kbfbilety.krakow.pl w części dotyczącej Newslettera, w którym należy podać: imię, nazwisko, adres e-mail, zaakceptować stosowne zgody oraz złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i zawartymi w nim zasadami przetwarzania danych osobowych, a następnie kliknąć przycisk „Zapisz się do newslettera”. 
 2. w trakcie dokonywania zakupu biletu lub pobierania wejściówki, za pośrednictwem platformy KBF: BILETY, pod adresem www.kbfbilety.krakow.pl, przed etapem opłacenia zamówienia wybierając opcję „Zapisz się do newslettera”, zaznaczając stosowne zgody i składając stosowne oświadczenia. Zakup biletów i zaznaczenie powyżej opisanej zgody jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter i potwierdza akceptację przez Użytkownika Regulaminu oraz Polityki prywatności. 
 1. Wybór opcji „Zapisz się do newsletttera” na podstawie ust. 1 pkt a) powyżej, powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do bazy mailingowej KBF: BILETY i nie powoduje jeszcze zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter. Następnie KBF: BILETY na podany adres e-mail wyśle mail aktywacyjny. Kliknięcie w link znajdujący się w tym mailu potwierdza akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności i powoduje przyjęcie oferty złożonej przez KBF: BILETY, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

 

§ 5

 1. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
 2. W trakcie korzystania z usługi Newsletter zabronione jest dostarczanie – w szczególności w korespondencji z KBF: BILETY lub w formularzu rejestracyjnym - treści o charakterze bezprawnym. 

 

§ 6

 1. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Usługobiorca może rozwiązać Umowę o korzystanie z Usługi  Newslettera (zrezygnować z otrzymywania Newslettera) poprzez aktywowanie („kliknięcie”) linku dezaktywacyjnego otrzymanego w treści Newslettera lub poprzez skierowanie stosownej prośby na adres mailowy: kontakt@kbfbilety.krakow.pl, lub pocztą na adres: Krakowskie Biuro Festiwalowe, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków.
 3. KBF może w każdym czasie wstrzymać wysyłanie Newslettera na czas określony, w szczególności w sytuacji, gdy w tym lub najbliższym czasie nie będą oferowane żadne usługi lub produkty KBF. Użytkownik nie ma roszczenia o wysyłanie Newslettera przez KBF. 

 

§ 7

Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

 

 

 

§ 8

 1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy: kontakt@kbfbilety.krakow.pl, pocztą bezpośrednio na adres Krakowskie Biuro Festiwalowe, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków lub osobiście w siedzibie Krakowskiego Biura Festiwalowego, przy ul. Wygranej 2, w Krakowie (30-311).
 2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację niezbędne do przesłania przez KBF informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji (min. imię, nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji) oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter.
 3. KBF rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

§ 9

Dane Usługobiorców nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani organizacjom międzynarodowym.

 

§ 10

 1. Administratorem Danych Osobowych udostępnionych przez Usługobiorcę jest Administrator - Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków, które jest gminną instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 19 (Krakowskie Biuro Festiwalowe na potrzeby niniejszego paragrafu zwane będzie dalej również: „Administratorem”).
 2. Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: poczta@kbf.krakow.pl, pisemnie, pod adresem: Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków, telefonicznie: +48 12 354 25 00. 
 3. U Administratora wyznaczony jest inspektor ochrony danych osobowych – Łukasz Gajdecki, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: rodo@kbf.krakow.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków.
 4. Dane osobowe Usługobiorcy, które Usługobiorca dobrowolnie podaje w celu realizacji usługi Newsletter, będą przetwarzane przez KBF w celu zawarcia i wykonywania Umowy, zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”). Po zakończeniu realizacji Umowy, zawartej podstawie niniejszego Regulaminu, dane Usługobiorcy będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb uzasadnionego interesu prawnego Administratora, tj. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Dane osobowe Usługobiorcy podane przez niego przy zawieraniu Umowy, na podstawie Regulaminu, Administrator będzie przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania celów, do których zostały zebrane (tj. przez okres wykonywania danej umowy).
 6. Dane osobowe Usługobiorcy mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe Usługobiorcy w imieniu Administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia, takim jak: dostawcom usług IT, takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych itd.
 7. Dane osobowe Usługobiorcy mogą być przekazywane pozostałym podmiotom, które będą działać jako administratorzy tych danych, decydując o sposobie i celach przetwarzania – wyłącznie, gdy obowiązek takiego udostępnienia danych wynikać będzie z przepisów prawa.
 8. Administrator jednocześnie informuje, iż Usługobiorca ma:
  1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych i celach ich przetwarzania, a także do uzyskania kopii danych (art. 15 RODO);
  2. Prawo sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych (art. 16 RODO);
  3. Prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody będzie równoznaczne z rozwiązaniem Umowy przez Usługobiorcę, zgodnie z § 6 niniejszego Regulaminu;
  4. Prawo do bycia zapomnianym, to znaczy do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (art. 17 RODO);
  5. Prawo ograniczenia przetwarzania danych, tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych, stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO);
  6. Prawo, aby Administrator powiadomił o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania odbiorców danych (art. 19 RODO);
  7. Prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO), co oznacza, że Usługobiorca ma prawo żądać, by dane osobowe Usługobiorcy zostały przesłane przez KBF bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
  8. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile Usługobiorca uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO (adres korespondencyjny Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 9. Zawierając Umowę na świadczenie Usługi Newslettera Usługobiorca jednocześnie  wyraża zgodę na przesyłanie w Newsleterze informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, podstawą prawną zgody jest art. 10 § 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

§ 11

 1. KBF zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności: zmian przepisów prawa lub zmian technologicznych, czy organizacyjnych. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się regulamin w wersji obowiązującej w chwili zawarcia Umowy. 
 2. O zmianie Regulaminu Usługobiorca zostanie dodatkowo powiadomiony za pośrednictwem Newslettera. W razie braku akceptacji zmiany Regulaminu przez Usługobiorcę, Usługobiorca może rozwiązać Umowę w sposób określony w § 6 Regulaminu, zgodnie z ust.3 poniżej. 
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania Usługobiorcy o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Usługobiorcę, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie Usługobiorca nie oświadczy o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

 

§ 12

Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem https://kbfbilety.krakow.pl/regulamin-newsletter w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści Regulaminu (Umowy dotyczącej usługi „Newsletter”) następuje przez przesłanie Usługobiorcy na adres poczty elektronicznej podany w ramach rejestracji treści Regulaminu (zawartej Umowy).

 

§ 13

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 marca 2023 roku.
 2. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami właściwymi sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.