§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU

Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące założenia konta i korzystania
z platformy  KBF: BILETY, dostępnej pod adresem www.kbfbilety.krakow.pl, która sprzedaje Bilety, Karnety i dystrybuuje Wejściówki na Wydarzenia organizowane i współorganizowane przez Krakowskie Biuro Festiwalowe. Regulamin zawiera także postanowienia dotyczące zasad sprzedaży Biletów i Karnetów, a także zasad dystrybucji Wejściówek (przy definicje pojęć wskazanych powyżej, takich jak: „Konto”, „KBF: BILETY”, „Bilet”, „Karnet”, „Wejściówka”, „Wydarzenie”, „Krakowskie Biuro Festiwalowe”
– są zdefiniowane w § 2 poniżej).

 § 2 DEFINICJE

 1. Używane w treści niniejszego regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej, chyba że z treści Regulaminu wyraźnie wynika co innego:
1) Bilet – potwierdzenie umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem, uprawniającej go do wzięcia udziału w Wydarzeniu.
2) Bilet elektroniczny – Bilet do samodzielnego wydruku lub do okazania w wersji elektronicznej, na przykład na telefonie; generowane elektronicznie potwierdzenie umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem, uprawniającej go do wzięcia udziału w Wydarzeniu; Bilet elektroniczny generowany jest w formie elektronicznej - jako plik PDF, umożliwiającej jego przetwarzanie i przechowywanie przy użyciu przenośnych urządzeń elektronicznych (np. telefonów komórkowych, tabletów) z systemem Android oraz iOS; Bilet elektroniczny wyposażony jest w indywidualny kod QR i/lub kod kreskowy, umożliwiający jego odczytanie przez urządzenia skanujące.  Jest on formą Biletu i stosuje się do niego odpowiednio regulacje dotyczące Biletu.
3) Bilet tradycyjny - Bilet w formie papierowej; drukowane potwierdzenie umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem, uprawniającej go do wzięcia udziału w Wydarzeniu; Bilet tradycyjny wyposażony jest w indywidualny kod QR i/lub kod kreskowy, umożliwiający jego odczytanie przez urządzenia skanujące, ma moc Biletu i stosuje się do niego odpowiednio regulacje dotyczące Biletu.
4) Bilet ulgowy/Karnet ulgowy – Bilet/Karnet, którego cena uwzględnia Zniżkę; przy czym dostępność Karnetów ulgowych reguluje każdorazowo Cennik Wydarzenia/Festiwalu.
5) Cennik Wydarzenia/Festiwalu – cennik Biletów oraz Karnetów dla poszczególnych Wydarzeń lub Festiwalu, dostępny na stronie internetowej Wydarzenia lub Festiwalu oraz w Punktach InfoKraków.
6) Dowód Zakupu – Bilet albo inny dokument potwierdzający zakup Biletu, np. wydruk z karty kredytowej, potwierdzenie mailowe.
7) Faktura – dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694, 802 z późn. zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie;
8) Festiwal – cykl Wydarzeń biletowanych, objęty wspólną nazwą.
9) Karnet – zestaw złożony z Biletów w formie tradycyjnej lub elektronicznej, z których każdy dotyczy innego Wydarzenia odbywającego się w ramach danego Festiwalu.
10) KBF: BILETY - platforma sprzedaży Biletów, Karnetów i dystrybucji Wejściówek na Wydarzenia organizowane i współorganizowane przez Krakowskie Biuro Festiwalowe; dostępna pod adresem: www.kbfbilety.krakow.pl, oparta na Systemie Biletowym Visual Ticket, administrowana i prowadzona przez Krakowskie Biuro Festiwalowe.
11) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Krakowskim Biurem Festiwalowym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
12) Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną (przy czym - świadczenie usług drogą elektroniczną należy rozumieć zgodnie z definicją określoną w przepisie art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm., dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”, podaną w punkcie 23 niniejszego ustępu) przez Organizatora na rzecz Użytkownika, pozwalająca na przechowywanie i gromadzenie danych Użytkownika dotyczących złożonych zamówień w ramach KBF: BILETY, a także umożliwiająca Użytkownikowi składanie zamówień za pośrednictwem platformy KBF: BILETY, przypisane do danego Użytkownika, który może je założyć na platformie KBF: BILETY, na zasadach określonych w dalszych postanowieniach Regulaminu.
13) Krakowskie Biuro Festiwalowe – miejska instytucja kultury z siedzibą w Krakowie, (ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków), wpisana do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków, pod numerem 19, numer identyfikacji podatkowej: 676-17-87-436, REGON: 351210040, adres poczty elektronicznej: poczta@kbf.krakow.pl, tel.: 12 354 25 00, fax: 12 354 25 01.
14) Kwota należności – jest to kwota, którą Użytkownik powinien ostatecznie zapłacić po skutecznym złożeniu zamówienia Biletu. Na kwotę składają się cena wybranych Biletów.
15) Obiekt – miejsce, w którym odbywa się Wydarzenie.
16) Operator Płatności – spółka pod firmą: PayPro spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego: 0000347935, numer identyfikacji podatkowej: 7792369887, REGON: 301345068, kapitał zakładowy (wpłacony w całości) w wysokości: 5 476 300 zł (słownie: pięć milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych zero groszy), a także wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, pod numerem: IP24/2014 (data wpisu: 10 czerwca 2014 roku), prowadząca serwis płatniczy pn.: www.przelewy24.pl.
17) Organizator – Krakowskie Biuro Festiwalowe.
18) Przedsiębiorca o statusie Konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę na podstawie niniejszego Regulaminu, która jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy będzie wynikać, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; w związku z powyższym do Przedsiębiorcy o statusie Konsumenta, zgodnie z przepisem art. 385 z indeksem górnym 5 Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące konsumenta określone w art. 385 z indeksem górnym 1 Kodeksu cywilnego do art. 385 z indeksem górnym 3 Kodeksu cywilnego, a także zgodnie z przepisem art. 38a ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 287, dalej: „Ustawa o prawach konsumenta”) – przepisy zawarte w rozdziale
4 Ustawy o prawach konsumenta, pod nazwą: „Prawo odstąpienia od umowy”.
19) Regulamin – niniejszy regulamin.
20) Regulamin Sprzedaży Biletów, Karnetów i dystrybucji Wejściówek– regulamin dotyczący sprzedaży Biletów, Karnetów i dystrybucji Wejściówek na Wydarzenia Organizatora, zamieszczony na stronach Wydarzeń, na platformie KBF: BILETY, na stronie Organizatora. Regulamin Sprzedaży Biletów, Karnetów i dystrybucji Wejściówek ma zastosowanie przy wszystkich Wydarzeniach Organizatora.
21) Regulamin Wydarzenia – regulamin konkretnego Wydarzenia, dostępny na stronie Wydarzenia.
22) System Biletowy – komputerowy system dystrybucji biletów Visual Ticket, dostarczany przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Paweł Simka Visualnet.pl (NIP: 6482489680), z którego korzysta KBF: BILETY. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Systemu to: dostęp do sieci internet, przeglądarka stron internetowych (zalecane: internet explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera), aplikacja do obsługi plików PDF. Wymagania techniczne wskazane powyżej, powinny zostać również spełnione w zakresie w jakim Użytkownik nabywa Bilety Elektroniczne, a także Karnety i Wejściówki w formie elektronicznej, to jest w zakresie w jakim dochodzi do świadczenia usług drogą elektroniczną.
23) Świadczenie usług drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. 
24) Uczestnik – osoba biorąca udział w Wydarzeniu.
25) Umowa nabycia Wejściówki – umowa na mocy której, Organizator zobowiązuje się wydać na rzecz Użytkownika, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Bilet bezpłatny, uprawniający do uczestnictwa w Wydarzeniu bezpłatnym.
26) Umowa Sprzedaży – umowa, na mocy której Organizator zobowiązuje się przenieść na Użytkownika własność Biletu lub Karnetu (na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie), zależnie od rodzaju złożonego zamówienia, a także do wydania Użytkownikowi Biletu lub Karnetu, natomiast Użytkownik zobowiązuje się do odebrania danego Biletu lub Karnetu i do zapłaty ceny (zgodnie z art. 535 Kodeksu cywilnego); przy czym w zakresie w jakim Użytkownik nabywa Bilet elektroniczny lub Karnet w formie elektronicznej lub Wejściówkę w formie elektronicznej – wówczas pomiędzy dochodzi również (obok Umowy Sprzedaży) do zawarcia (pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem) umowy o dostarczanie treści cyfrowych, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którym przez treść cyfrową należy rozumieć dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
27) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
28) Użytkownik – osoba fizyczna (w tym Konsument oraz Przedsiębiorca o statusie Konsumenta), osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną - korzystająca z platformy KBF: BILETY i nabywająca Bilet, Karnet lub Wejściówkę za pomocą Systemu Biletowego.
29) Wejściówka – Bilet bezpłatny w formie tradycyjnej lub elektronicznej, uprawniający do uczestnictwa w Wydarzeniu bezpłatnym.
30) Wydarzenie – impreza organizowana lub współorganizowana przez Organizatora.
31) Zamówienie Grupowe – zakup więcej niż 10 Biletów na to samo Wydarzenie, dokonany przez jedną osobę. Zamówienie Grupowe nie dotyczy Karnetów oraz Wejściówek.
32) Zasady korzystania z Obiektu – zasady określone przez Właściciela lub Zarządcę Obiektu dostępne na stronie internetowej Obiektu lub w Obiekcie i/lub stronie KBF: BILETY i/lub na stronie Organizatora.
33) Zniżka ­– rabat udzielany od normalnej ceny Biletu; Zniżki nie łączą się ze sobą.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o którejkolwiek z definicji opisanej w pkt. 1 powyżej w liczbie pojedynczej, należy to odpowiednio stosować do liczby mnogiej i odwrotnie.
3. Ilekroć mowa w Regulaminie o Bilecie, postanowienia te stosuje się analogicznie do sprzedaży Karnetu, Zamówienia Grupowego i nabycia Wejściówki, chyba, że
Regulamin przewiduje inne zapisy szczególne. 

§ 3 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące zasad:
a) założenia i korzystania przez Użytkowników z konta na KBF: BILETY;
b) zakupu i dystrybucji Biletów i Karnetów za pośrednictwem platformy KBF: BILETY,
z wykorzystaniem Systemu Biletowego, na stronie internetowej: www.kbfbilety.krakow.pl;
c) nabycia Wejściówek;
d) świadczenia usług drogą elektroniczną, bowiem niniejszy Regulamin stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zgodnie z przepisem art. 2 pkt 4 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy – wedle którego usługodawca, którym jest Organizator, powinien określić regulamin
świadczenia usług drogą elektroniczną.
2. Użytkownik korzystający z KBF: BILETY akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Użytkownik nie ma prawa zamieszczać i dostarczać treści o charakterze
bezprawnym, w szczególności mogących naruszać dobra osobiste innych osób,
a także podejmować działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia
w Systemie.
3. Poprzez platformę KBF: BILETY Organizator sprzedaje i dystrybuuje Bilety oraz
Wejściówki na Wydarzenia organizowane i współorganizowane przez Krakowskie Biuro Festiwalowe. Informacje dotyczące Wydarzeń, na które Użytkownik może nabyć Bilet i/lub Wejściówkę korzystając z KBF: BILETY, znajdują się na stronie internetowej: www.kbfbilety.krakow.pl oraz www.kbf.krakow.pl.
4. Zasady zakupu Biletów, Karnetów i pobierania Wejściówek określa Regulamin
Sprzedaży Biletów, Karnetów i Dystrybucji Wejściówek, dostępny na stronie
internetowej: www.kbfbilety.krakow.pl
5. W zależności od decyzji Organizatora, Bilety na konkretne Wydarzenie są
dystrybuowane:
a. w wersji tradycyjnej lub elektronicznej;
b. jako Bilety imienne lub na okaziciela.
Organizator może także dopuścić możliwość dystrybucji Karnetów obejmujących dane Wydarzenie. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie
internetowej danego Wydarzenia lub na etapie składania zamówienia.
6. Przed zakupem Biletu na stronie internetowej: www.kbfbilety.krakow.pl - Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem, Regulaminem Sprzedaży Biletów, Karnetów i Dystrybucji Wejściówek, oraz wszelkimi dodatkowymi informacjami zamieszczonymi przez Organizatora na stronie internetowej: www.kbfbilety.krakow.pl.
7. Właściciel lub zarządca Obiektu, w którym ma odbywać się Wydarzenie może
określić Zasady korzystania z Obiektu. W takich przypadkach obowiązują one Uczestników przebywających na terenie Obiektu. Zasady korzystania z Obiektu będą udostępniane na stronie internetowej Organizatora lub Obiektu, bądź w samym Obiekcie.
8. Organizator zastrzega, iż nie jest możliwe dokładne odwzorowanie za pomocą grafiki konstrukcji Obiektu, w którym odbywać ma się Wydarzenie, dlatego też prezentowane na platformie sprzedażowej plany sal w obiektach, należy traktować jako uproszczone, poglądowe plany widowni. Jeżeli Organizator wprowadzi zmiany w planie widowni danego Obiektu, w tym w szczególności w zakresie zmiany usytuowania sektorów, administrator platformy KBF: BILETY (tj. Organizator) niezwłocznie poinformuje Użytkowników, którzy zakupili Bilety na Wydarzenie
w danym Obiekcie o zmianach  w tym zakresie.
9. Organizator oświadcza, że ma obowiązek dostarczania Konsumentowi Biletów,
Karnetów, Wejściówek – bez wad. 

§ 4 Sposoby realizacji zamówienia, w tym zakładanie konta 

1. Każde zamówienie (dotyczące zarówno zakupu Biletu, jak i nabycia Wejściówki) może zostać złożone poprzez:
a. korzystanie z pełnego konta na KBF: Bilety (dalej: „Konto”);
b. lub bez konieczności zakładania Konta.
2. Użytkownik ma możliwość założenia Konta, zgodnie z postanowieniami
niniejszego paragrafu. Posiadanie pełnego Konta na platformie KBF: BILETY pozwala Użytkownikowi na dostęp do historii zamówień. Założenie i posiadanie Konta jest bezpłatne.
3. W celu założenia Konta w KBF: BILETY Użytkownik powinien podać adres poczty
elektronicznej oraz hasło, a następnie uzupełnić dane niezbędne do pełnego
wykorzystania konta, w tym realizacji zamówienia, tj.:
a. adres poczty elektronicznej;
b.  imię i nazwisko;
c. adres: ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto i kraj (opcjonalnie);
numer telefonu kontaktowego (opcjonalnie).
 Następnie Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem, a także zaakceptować
powyższy Regulamin, poprzez odznaczenie (naciśnięcie) właściwej pozycji
z dostępnych. Poprzez założenie Konta dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy
Organizatorem a Użytkownikiem w przedmiocie prowadzenia i administrowania
Kontem. Umowa w tym zakresie jest zawarta z chwilą potwierdzenia prawidłowej
rejestracji Konta, poprzez przesłanie przez Organizatora do Użytkownika wiadomości na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
2. Użytkownik ma możliwość zalogować się do KBF: BILETY za pośrednictwem konta na platformie Facebook lub konta Google. Logując się za pośrednictwem wymienionych kont, dane użytkownika, takie jak: imię, nazwisko oraz adres e-mail, zostaną przesłane do Organizatora, za pośrednictwem platformy KBF: BILETY.
3. W zależności od rodzaju Wydarzenia, zgodnie z zaleceniem Organizatora wynikającym z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub zasad bezpieczeństwa uczestników Wydarzeń, Organizator może żądać od Użytkownika podania również innych danych niezbędnych do zakupu danego Biletu/Karnetu.
4. Po zalogowaniu Użytkownik ma możliwość korzystania z funkcjonalności dostępnych w KBF: BILETY – m.in. ma możliwość samodzielnej zmiany podanych przez siebie danych w zakładce „Mój Profil” (w tym ich korygowania), przy czym zamówienie jest realizowane zgodnie z danymi wskazanymi przez Użytkownika na etapie składania zamówienia.
5. Odpowiedzialność za błędne wpisanie przez Użytkownika danych do KBF: BILETY,
w szczególności danych adresowych, ponosi Użytkownik. W przypadku, gdyby
Użytkownik zauważył błąd w podanych przez siebie danych po potwierdzeniu
zamówienia, powinien skontaktować się z Działem Obsługi Klienta. 

§ 5 ETAPY PROCESU ZAKUPU BILETU LUB KARNETU NA STRONIE INTERNETOWEJ: WWW.KBFBILETY.KRAKOW.PL

1. Proces zakupu Biletu lub Karnetu dystrybuowanego przez Organizatora za
pośrednictwem platformy KBF: BILETY, z wykorzystaniem Systemu Biletowego składa się z następujących etapów:
a. wybór Wydarzenia;
b. wybór kategorii, liczby i rodzaju Biletów;
c. wybór sposobu dostarczenia Biletu;
d. wybór dostępnych dodatkowych elementów zamówienia;
e. podanie/uzupełnienie danych kontaktowych i adresowych niezbędnych do realizacji zamówienia, w szczególności do dostarczenia Biletu;
f. weryfikacja zamówienia, w tym Kwoty należności, wprowadzonych danych, i zaakceptowanie warunków zakupu Biletu oraz udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także udzielenie zgody na treść niniejszego Regulaminu i innych regulaminów związanych z procesem zakupu Biletu/Karnetu;
g. potwierdzenie przez Użytkownika zamówienia z obowiązkiem zapłaty – poprzez zaznaczenie pozycji: „Przejdź do płatności”, co będzie równoznaczne ze złożeniem zamówienia na zakup danego Biletu; jednocześnie po zaakceptowaniu warunków nabycia Biletu, Organizator przesyła Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, potwierdzenie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży Biletu/Karnetu.
h. dokonanie zapłaty;
i. potwierdzenie warunków i realizacji zamówienia przez Organizatora - poprzez
przesłanie przez Organizatora wiadomości w postaci potwierdzenia złożenia
zamówienia, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej;
j. przesłanie Biletu do Użytkownika/ odbiór Biletu w sposób przez niego (Użytkownika) wskazany w zamówieniu.
2. Umowa sprzedaży (a w odniesieniu do Biletów i Karnetów nabywanych w formie elektronicznej, również (obok umowy sprzedaży) umowa o dostarczanie treści cyfrowych, do której zastosowanie znajdują odpowiednio przepisy odnoszące się do Umowy sprzedaży) zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Użytkownika zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
3. Nieopłacenie zamówienia w terminie, zgodnie z ust. 8 i 9 poniżej, zostanie uznane jako odstąpienie Użytkownika od Umowy Sprzedaży i takie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
4. W przypadku anulowania zamówienia, zgodnie z pkt. 3 powyżej, nie ma możliwości jego przywrócenia, a jedynie jest możliwe złożenie nowego zamówienia. W takim przypadku Organizator nie może zagwarantować, że wybrane pierwotnie Bilety i/lub Karnety będą wciąż dostępne. W przypadku, gdy wpłacone pieniądze wpłynęły po terminie określonym zgodnie z ust. 8 i 9 poniżej, Użytkownikowi przysługiwać będzie jedynie zwrot wpłaconych środków.
5. Użytkownik może uzyskać fakturę dokumentującą sprzedaż Biletu lub Karnetu, przy czym:
a) Konsument, to jest osoba, która nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług lub podatnikiem podatku od wartości dodanej (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694, dalej: „Ustawa o VAT”), może wnioskować o wystawienie Faktury na etapie składania zamówienia lub w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym Konsument otrzymał Bilet lub Karnet. Wniosek w tym zakresie powinien zostać wystosowany na następujący adres poczty elektronicznej Organizatora:
kontakt@kbfbilety.krakow.pl;
b) Podatnik podatku od towarów i usług lub podatnik podatku od wartości dodanej
(w rozumieniu Ustawy o VAT, w tym Przedsiębiorca o statusie Konsumenta) jest zobowiązany podać swoje dane niezbędne do wystawienia Faktury oraz numer, za pomocą którego powyższy podmiot jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej, co powinno nastąpić w momencie składania zamówienia; bowiem zgodnie z przepisem art. 106b ust. 5 Ustawy o VAT: późniejsze uzupełnienie tych danych i otrzymanie faktury VAT ze wskazanym
numerem identyfikacji podatkowej (NIP) Użytkownika nie będzie możliwe.
6. W przypadku zakupu bez zakładania Konta, w podsumowaniu zamówienia,
w zależności od formy dostawy zamówienia, Użytkownik jest zobowiązany podać swoje dane osobowe niezbędne do dostarczenia zamówienia – tj. np. w przypadku Biletu Elektronicznego: imienia, nazwiska i adresu e-mail, w przypadku Biletu Tradycyjnego: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu, na który powinien zostać wysłany Bilet, a w przypadku Biletu Tradycyjnego z odbiorem w Obiekcie bezpośrednio przed wydarzeniem – imienia, nazwiska i adresu e-mail.
7. System umożliwia dokonanie płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl (zgodnie z regulaminem tego serwisu), który jest Operatorem Płatności na platformie KBF: BILETY.
8. Kwota należności wynikająca z zamówienia winna zostać zapłacona w całości niezwłocznie po dokonaniu zamówienia, w czasie podanym na stronie internetowej: www.kbfbilety.krakow.pl, zależnym od wybranego sposobu zapłaty. Za dokonanie płatności rozumie się moment wpływu środków pieniężnych na rachunek Krakowskiego Biura Festiwalowego lub potwierdzenia dokonania transakcji przez Operatora Płatności.
9. Brak wpływu środków pieniężnych na rachunek Krakowskiego Biura Festiwalowego lub otrzymania potwierdzenia dokonania transakcji przez operatora płatności
w określonym powyżej terminie powoduje anulowanie zamówienia.
10. Bilety dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są po
skontaktowaniu się z Działem Obsługi Klienta, za pośrednictwem adresu e-mail: 
kontakt@kbfbilety.krakow.pl. 

§ 6 Etapy procesu pobrania wejściówki na stronie www.kbfbilety.krakow.pl 

Proces pobrania Wejściówki dystrybuowanej przez Organizatora za pośrednictwem platformy KBF: BILETY, z wykorzystaniem Systemu biletowego, składa się z następujących etapów:
a. wybór Wydarzenia;
b. wybór Wejściówki;
c. opcjonalnie: logowanie/rejestracja w Systemie, o ile Użytkownik nie zalogował się wcześniej;
d. podanie/uzupełnienie danych kontaktowych niezbędnych do realizacji zamówienia;
e. weryfikacja zamówienia i zaakceptowanie warunków pobrania Wejściówki oraz udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także udzielenie zgody na treść niniejszego Regulaminu i innych regulaminów związanych z procesem pobrania Wejściówki;
f. potwierdzenie przez Użytkownika zamówienia;
g. potwierdzenie warunków zamówienia i jego realizacji przez Organizatora - poprzez przesłanie przez Organizatora wiadomości na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, zawierającej dane dotyczącego danego zamówienia, co stanowi potwierdzenie zawarcia umowy w zakresie nabycia Wejściówki;
h. przesłanie Wejściówki do Użytkownika / odbiór Wejściówki w sposób wskazany przez niego w zamówieniu. 

§ 7 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA W ZAKRESIE ZAKUPU BILETU/KARNETU,
JAK I NABYCIA WEJŚCIÓWKI

 1. Użytkownik dokonując rezerwacji Biletu wybiera również kategorię Biletu. Użytkownik może zakupić Bilety lub nabyć Wejściówki w liczbie określonej na stronie internetowej danego Wydarzenia. W przypadku niektórych Wydarzeń możliwe są ograniczenia dotyczące liczby nabywanych Biletów lub Wejściówek, zgodnie z informacją dostępną dla Użytkownika w trakcie procesu dokonywania zamówienia na stronie internetowej: www.kbfbilety.krakow.pl. W przypadku chęci zakupu
większej liczby Biletów Użytkownik powinien się skontaktować z  Działem Obsługi Klienta wysyłając e-mail na adres poczty elektronicznej: kontakt@kbfbilety.krakow.pl. Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia umieszczonych na Bilecie danych z danymi podanymi w złożonym przez Użytkownika zamówieniu. W przypadku rozbieżności pomiędzy tymi danymi Użytkownik powinien zgłosić reklamację na zasadach określonych w § 10.
2.  Możliwość złożenia zamówienia dotyczy Wydarzeń aktywnych na platformie
KBF: BILETY.
3. Bilet lub Wejściówka umożliwia jednorazowe wejście na Wydarzenie wskazanej na Bilecie lub Wejściówce liczbie osób.
4. Bilet lub Wejściówka zobowiązuje Użytkownika do zajęcia miejsca wskazanego na
Bilecie lub Wejściówce, o ile informacja o numerze miejsca została zamieszczona na Bilecie lub Wejściówce. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca wskazanego na Bilecie lub Wejściówce na inne, w tej samej kategorii cenowej lub wyższej, zarówno przed, jak i w trakcie trwania Wydarzenia, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa, ochrona porządku publicznego lub inne uzasadnione okoliczności, o których Użytkownik powinien zostać poinformowany przez służby
porządkowe Organizatora.
5. Bilet, Karnet lub Wejściówka, według wyboru Użytkownika, może być dostarczony:
a. w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany na etapie
podsumowania zamówienia;
b. w formie tradycyjnej do odbioru bezpośrednio przed Wydarzeniem; z zastrzeżeniem ustępów: 7 i 12 poniżej.
6. W przypadku złożenia zamówienia na Bilet Elektroniczny, Użytkownikowi jest
przesyłany, na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia, Bilet Elektroniczny
(w formacie PDF), do wydrukowania lub przechowywania na przenośnym urządzeniu elektronicznym Użytkownika.
7. Organizator zastrzega, że niektóre formy dostawy zamówienia mogą być
niedostępne w przypadku wybranych Wydarzeń. Ograniczenie to może wynikać
z czasu, jaki pozostał do Wydarzenia i/lub z ustaleń Organizatora. W przypadku, gdy dana opcja będzie niedostępna dla danego Wydarzenia, wówczas odpowiednia
informacja będzie wyświetlana – w procesie składania zamówienia - na stronie
internetowej: www.kbfbilety.krakow.pl.
8. Po skutecznym złożeniu zamówienia i jego potwierdzeniu, Użytkownik nie ma
możliwości zmiany wybranej opcji dostarczenia Biletu lub Wejściówki.
9. Bilety i Wejściówki będą dostarczane Użytkownikowi w sposób wybrany przez
Użytkownika. Czas dostawy oraz koszty dostarczenia Biletu lub Wejściówki uzależnione są od wybranej przez Użytkownika opcji dostarczania Biletu lub Wejściówki. W przypadku wyboru opcji dostarczenia Biletu przewidzianej w ust. 5 a) czas ten wyniesie maksymalnie 15 minut od dokonania płatności; w ust. 5 b) czas ten wyniesie maksymalnie 14 dni roboczych od dnia dokonania płatności. W przypadku dokonania płatności i nieotrzymania Biletu przez Użytkownika w wyznaczonym
terminie (opcja 5 a) i 5 b)), Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować
się z Działem Obsługi Klienta KBF.
10. Jeśli na dane Wydarzenie będzie możliwość odbioru osobistego Biletu lub
Wejściówki, bezpośrednio przed Wydarzeniem, opcja taka będzie każdorazowo wskazana przy opisie danego Wydarzenia. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników i zminimalizowania możliwości odbioru Biletów przez osoby nieuprawnione, warunkiem osobistego odbioru Biletu jest podanie następujących danych:
a. numer zamówienia;
b.  imienia i nazwiska osoby składającej zamówienie.
11. Użytkownik jest zobowiązany do chronienia danych dostępowych do Konta oraz
danych zamówienia.
12. W przypadku upoważnienia przez Użytkownika osoby trzeciej do odbioru Biletu lub Wejściówki, powinna ona znać: numer zamówienia, imię i nazwisko podane w zamówieniu i/lub adres poczty elektronicznej, który służy do logowania się na stronie internetowej: www.kbfbilety.krakow.pl. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli osoba upoważniona przez Użytkownika zgubi, zniszczy lub nie przekaże Biletu Użytkownikowi, lub wykorzysta go w inny niepożądany dla
Użytkownika sposób. 

§ 8ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi oraz
Przedsiębiorcy o statusie Konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umów zawieranych na mocy niniejszego Regulaminu, bowiem zgodnie z przytoczoną regulacją: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi między innymi w odniesieniu do umów dotyczących usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. Uprawnienie o odstąpienia nie przysługuje również analogicznie pozostałym Użytkownikom.
 2. KBF: BILETY jest uprawniony do anulowania zamówienia/Biletu/Karnetu/Wejściówki
w sytuacji, gdy:
a. Użytkownik dokonał płatności przy użyciu kradzionych kart kredytowych;
b. Użytkownik wystawił Bilet do dalszej sprzedaży;
c. Bilet został kupiony w nieautoryzowanym przez Organizatora serwisie, sklepie lub platformie handlowej;
d. Bilet nie został opłacony w terminie określonym zgodnie z postanowieniami
Regulaminu. 

§ 9 ODWOŁANIE, ZMIANA CZASU, MIEJSCA I PROGRAMU WYDARZENIA, ZWROT PIENIĘDZY ZA BILETY, ZMIANA DANYCH 

1. Bilet zakupiony w sposób określony w Regulaminie, nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 9 oraz w przypadku odwołania Wydarzenia, zmiany daty, miejsca lub istotnej zmiany programu Wydarzenia, w tym zmiany głównego artysty. W sytuacji określonej w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik będzie miał prawo żądać zwrotu ceny uiszczonej z tytułu zakupu Biletów lub Karnetów - na zasadach określonych w niniejszym
paragrafie.
2. W przypadku odwołania, zmiany programu, czasu lub miejsca Wydarzenia, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników. Użytkownicy będą poinformowani o odwołaniu, zmianie programu, czasu lub miejsca Wydarzenia poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej (e-mail) na adres podawany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia oraz poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej: www.kbfbilety.krakow.pl.
3. W przypadku odwołania Wydarzenia, zwrot równowartości wpłaconych środków
zostanie dokonany automatycznie w ciągu 30 dni od opublikowania oświadczenia
o odwołaniu Wydarzenia przez KBF na rachunek bankowy, z którego realizowana była płatność.
4.  W przypadku istotnej zmiany programu, czasu lub miejsca Wydarzenia, Użytkownik, który nie posiada Konta, będzie mógł się ubiegać o zwrot środków wpłaconych
tytułem nabycia Biletu. W tym celu powinien przesłać wniosek o zwrot kwoty za Bilet, zawierający oświadczenie o rezygnacji z udziału w Wydarzeniu, co może nastąpić drogą elektroniczną, na następujący adres poczty elektronicznej Organizatora: kontakt@kbfbilety.krakow.pl (przy czym przedmiotowy wniosek może zostać złożony na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu) lub w innej formie (np. pisemnej, poprzez przesłanie powyższego oświadczenia na adres siedziby Organizatora). Po otrzymaniu wniosku, zwrot środków zostanie dokonany
w ciągu 14 dni od momentu otrzymania prawidłowo wypełnionych i kompletnych
dokumentów będących podstawą zwrotu. Zwrot następuje w takiej samej formie
w jakiej dokonano zapłaty. W przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą zwrot środków pieniężnych nastąpi odpowiednio na rachunek bankowy lub kartę kredytową, za pomocą których dokonano płatności. We wniosku o zwrot środków, opisanym w niniejszym ustępie, Użytkownik może podać numer rachunku bankowego, na który ma być zrealizowany zwrot środków uiszczonych tytułem
zakupu Biletu.
5. W przypadku istotnej zmiany programu, czasu lub miejsca Wydarzenia, Użytkownik, który zakupił Bilet tradycyjny z opcją wysyłki, jest zobowiązany do odesłania zakupionych Biletów na następujący adres Organizatora: Krakowskie Biuro Festiwalowe ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków wraz z pisemnym wnioskiem o zwrot kwoty za Bilet, zawierającym oświadczenie o rezygnacji z udziału w Wydarzeniu (przy czym przedmiotowy wniosek może zostać złożony na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu). Po otrzymaniu wniosku i dostarczeniu Biletu/Karnetu przez Użytkownika, zwrot ceny z tytułu zakupu Biletu zostanie zrealizowany w ciągu 14 dni. Zwrot następuje w takiej samej formie w jakiej dokonano zapłaty. W przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą zwrot środków pieniężnych nastąpi odpowiednio na rachunek bankowy lub kartę kredytową, za pomocą których dokonano płatności. We wniosku o zwrot środków, opisanym w niniejszym ustępie, Użytkownik może podać numer rachunku bankowego, na który ma być zrealizowany zwrot
środków uiszczonych tytułem zakupu Biletu.
6. W odniesieniu do Wydarzenia, w stosunku do którego zmianie uległa data, miejsce  lub program w istotnej części – zwroty przyjmowane są najpóźniej w dniu rozpoczęcia Wydarzenia w nowym terminie/miejscu.
7. Organizator może ustalić inne niż określone w niniejszym paragrafie zasady i terminy dokonywania zwrotu Biletów - w przypadku odwołania, zmiany programu, czasu lub miejsca Wydarzenia, z którymi Użytkownik będzie mógł się zapoznać poprzez informację zawartą na stronie internetowej: www.kbfbilety.krakow.pl. O zmianie procedury zwrotu Biletów w przypadku odwołania, zmiany programu, czasu lub miejsca Wydarzenia, Użytkownik zostanie poinformowany także w momencie składania zamówienia za pośrednictwem Systemu.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do indywidulanego rozpatrywania wniosków o zwrot biletu, z przyczyn innych niż
wskazane w ust. 1. 

§ 10 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje mogą być składane przez Użytkownika za pośrednictwem
adresu mailowego: kontakt@kbfbilety.krakow.pl, osobiście w Punktach InfoKraków lub w formie listu poleconego przesłanego do siedziby Organizatora, na adres:
ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków. Użytkownik może złożyć reklamację za pomocą
formularza reklamacyjnego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu.
2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

§ 11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownik winien sygnalizować Organizatorowi wszelkie nieprawidłowości
w funkcjonowaniu Systemu poprzez przesłanie stosownej informacji na 
kontakt@kbfbilety.krakow.pl.
2. Użytkownik ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie przenośnych
urządzeń elektronicznych, z których korzysta Użytkownik, umożliwiających prawidłowe odczytanie Biletu Elektronicznego.
3. Udostępnienie osobom postronnym kodu QR i/lub kodu kreskowego znajdującego się na Bilecie może skutkować wykorzystaniem go przez inną osobę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone z tego tytułu.
4. Uszkodzenie kodu QR i/lub kodu kreskowego przez Użytkownika może skutkować brakiem możliwości zeskanowania kodu i uniemożliwieniem udziału w Wydarzeniu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone z tego tytułu.
5. Ze względów bezpieczeństwa (w szczególności przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej) wymagane jest, by wszystkie osoby, niezależnie od wieku, uczestniczyły w Wydarzeniach na podstawie Biletu lub Karnetu. Osoby te zobowiązane są do zajęcia oddzielnego miejsca (jeśli widownia na Wydarzeniu obejmuje miejsca siedzące).
6. Bilet lub Wejściówka zobowiązuje Użytkownika do zajęcia miejsca wskazanego na
Bilecie, o ile informacja o numerze miejsca została zamieszczona na Bilecie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca wskazanego na Bilecie lub Wejściówce na inne, w tej samej kategorii cenowej lub wyższej, zarówno przed, jak i w trakcie trwania Wydarzenia, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa, ochrona porządku publicznego lub inne uzasadnione okoliczności, o których
Użytkownik powinien zostać poinformowany przez służby porządkowe Organizatora.
7. W przypadku odwołania Wydarzenia przez Organizatora, Organizator zobowiązany jest do zwrotu Kwoty należności za Bilet, zgodnie z postanowieniami § 9 powyżej.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłanie Biletu pod nieprawidłowy
adres lub wysłanie wiadomości z informacjami dot. zamówienia lub odwołanego lub zmiany szczegółów koncertu na niewłaściwy adres email, jeśli dane zostały błędnie podane przez Użytkownika. 

§ 12 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Danych Osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków, gminna instytucja kultury wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 19 (który na potrzeby niniejszego paragrafu zwany będzie: „Administratorem”).
2. Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: poczta@kbf.krakow.pl, pisemnie pod adresem: Krakowskie Biuro
Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków, telefonicznie: +48 12 354 25 00.
3. U Administratora wyznaczony jest INSPEKTOR OCHRONY DANYCH – Łukasz
Gajdecki, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: rodo@kbf.krakow.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków.
4. Dane osobowe Użytkownika, które Użytkownik zobowiązany jest podać przy Rejestracji i/lub podczas zakupu dokonywanego bez rejestracji będą przetwarzane przez Organizatora w celu zawarcia i wykonywania Umowy, tj. dla celów Rejestracji i korzystania z funkcjonalności Konta oraz nabycia przez Użytkownika Biletów i Wejściówek oferowanych w ramach Platformy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”). Po zakończeniu realizacji umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb uzasadnionego interesu prawnego Administratora, tj. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
5. O ile Użytkownik wyrazi wolę uczestnictwa w Ankiecie/Ankietach/badaniach satysfakcji naszych klientów -  prowadzonych w związku z Platformą, Administrator przetwarzać będzie dane osobowe Użytkownika podane w tych ankietach dla potrzeb przeprowadzenia badania i ewaluacji jego wyników (podstawą prawną dla takiego przetwarzania będzie zawsze dobrowolna zgoda Użytkownika – art.6 ust. 1 lit a RODO).
6. O ile Użytkownik wyrazi na to zgodę, Administrator przetwarzać będzie jego dane osobowe celem prezentowania mu treści marketingowych (w tym oferty handlowej), tj. w szczególności informacji o aktualnej ofercie Administratora dostępnej za pośrednictwem Platformy czy też ofert specjalnych udostępnionych Państwu. Udzielona zgoda stanowić będzie podstawę przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
7. Informacje zbierane przy użyciu technologii plików cookies, tj. m.in. nr IP komputera, identyfikatory internetowe, informacje o przeglądarce czy systemie operacyjnym, aktywność na naszej stronach internetowych wskazanych w Regulaminie i preferencjach, przetwarzane są przez Administratora dla celów poprawnego wyświetlania naszej platformy KBF: BILETY i optymalizacji jej działania. W przypadku gdy Użytkownik zezwoli na wykorzystanie plików cookies, Organizator będzie korzystać z informacji zbieranych za pośrednictwem plików cookies również dla celów marketingowych i statystycznych. O ile informacje utrwalane za pośrednictwem plików cookies można w świetle obowiązującego prawa zakwalifikować jako dane osobowe, to podstawą ich przetwarzania będzie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO). W przypadku zgody na wykorzystanie plików cookies, a w konsekwencji wykorzystania informacji dotyczących danego Użytkownika dla celów reklamowych, dochodzić będzie do zautomatyzowanego dopasowywania treści reklamowych do preferencji danego Użytkownika.
8. Dane osobowe Użytkownika podane przez niego w związku z zawieraniem umów na podstawie Regulaminu, Administrator będzie przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania celów, do których zostały zebrane (tj. przez okres wykonywania Umowy) oraz przez okres, w którym możliwe będzie dochodzenie roszczeń, w tym do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przez okres 6 lat.
9. Dane osobowe Użytkownika podane przez niego dla potrzeb dobrowolnych ankiet przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż do czasu zrealizowania celu na jaki zostały zebrane.
10. Informacje zebrane  przy użyciu technologii plików cookies będą przechowywane przez okres wynikający ze specyfikacji technicznej poszczególnych plików cookies, lub też do czasu zmiany przez Użytkownika ustawień cookies na platformie KBF: BILETY lub ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika.
11.  Dane osobowe Użytkownika i/lub inne niż dane osobowe informacje o Użytkownikach mogą być udostępniane przez Administratora:
11.1. Operatorowi płatności wyłącznie w przypadku gdy Użytkownik dokona zakupu w ramach Platformy i przejdzie do wykonania płatności z wykorzystaniem operatora płatności.
11.2. Dostawcom rozwiązań marketingowych wykorzystujących technologię plików cookies jak  Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) – dostawcę rozwiązania Google AdSense oraz Meta Platforms Ireland Limited (Meta Platforms Ireland Ltd.4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) – dostarczyciela rozwiązania Meta Pixel i Meta Ads – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie plików cookies dla celów marketingowych – wyłącznie dla informacji uzyskanych przy wykorzystaniu technologii cookies.
11.3. Podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia - dostawcom usług IT, takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych, a także (tylko co do informacji uzyskanych przy wykorzystaniu technologii plików cookies) dostawcom rozwiązań statystycznych dla stron www wykorzystujących technologię plików cookies takich jak Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) – dostawcę rozwiązania Google Anlitics.
11.4. Pozostałym podmiotom, które będą działać jako administratorzy tych danych decydując o sposobie i celach przetwarzania – wyłącznie, gdy obowiązek takiego udostępnienia danych wynikać będzie z przepisów prawa.
12. Administrator jednocześnie informuje, iż Użytkownik ma:
12.1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych i celach ich przetwarzania a także do uzyskania kopii danych (art. 15 RODO);
12.2. Prawo sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych (art. 16 RODO);
12.3. Prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w badaniu ankietowym  lub też dla celów marketingowych, czego Użytkownik dokonać może przy użyciu danych kontaktowych wskazanych w punkcie 2 niniejszego paragrafu. Cofnięcie zgody na korzystanie z plików cookies dla celów statystycznych i marketingowych możliwe jest za pośrednictwem ustawień platformy KBF: BILETY lub przeglądarki internetowej Użytkownika. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
12.4. Prawo do bycia zapomnianym to znaczy do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (art. 17 RODO);
12.5. Prawo ograniczenia przetwarzania danych, tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych, stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO);
12.6. Prawo, aby Administrator powiadomił o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania odbiorców danych (art. 19 RODO);
12.7.  Prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO), co oznacza, iż Użytkownik ma prawo żądać, by jego dane osobowe zostały przesłane przez Organizatora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
12.8. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile Użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO (adres korespondencyjny Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

§ 13 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.
2. W celu zlikwidowania Konta i wyrejestrowania z Systemu należy zgłosić to poprzez przesłanie stosownej informacji na następujący adres poczty elektronicznej: kontakt@kbfbilety.krakow.pl. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu (z wyjątkiem umów dotyczących zakładania i prowadzenia Konta, do których stosuje się zapisy określone w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu) są zawarte na czas do dnia odbycia się danego Wydarzenia. Zobowiązania Konsumenta wynikające z umów zawieranych na podstawie Regulaminu, trwają do dnia spełnienia odbycia się danego Wydarzenia, z uwzględnieniem konieczności spełnienia świadczeń przez Konsumenta, związanych z zapłatą ceny wymaganej zgodnie z zawieranymi umowami na podstawie niniejszego Regulaminu.
3. Do złożonych lub zrealizowanych zamówień zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu w brzmieniu zaakceptowanym w momencie składania zamówienia. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej: www.kbfbilety.krakow.pl, również w formacie pdf. Regulamin jest dostępny w języku polskim. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie, które odnoszą się do zawierania i rozwiązywania umów zawieranych jego podstawie, a także trybu postępowania reklamacyjnego, obowiązują również odpowiednio w zakresie w jakim umowy zawierane na podstawie Regulaminu są umowami o świadczenie usług drogą elektroniczną.
4. W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z danym zamówieniem zastosowanie ma Regulamin, Regulamin Sprzedaży Biletów, Karnetów i Dystrybucji Wejściówek na dane Wydarzenie obowiązujący w dniu składania zamówienia.
5. Możliwe są zmiany Regulaminu przez Organizatora, dokonane z ważnych przyczyn, takich jak:
a. zmiany w Systemie, w tym wprowadzenie nowych funkcjonalności lub wynikające z dodania nowych usług, a także zmiany wymogów technicznych;
b. zmiany procesu dystrybucji Biletów;
c. dodanie lub zmiana usług świadczonych przez Organizatora lub oferowanych towarów;
d. chęć poprawy jakości obsługi Użytkowników i ułatwienia im korzystania z Systemu;
e. bezpieczeństwo Systemu i dostępnych funkcjonalności, w szczególności procesu nabywania Biletów oraz przeciwdziałanie nadużyciom i korzystaniu z Systemu w sposób naruszający przepisy prawa;
f. konieczność zmiany lub dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, a także decyzji, nakazów, orzeczeń, interpretacji lub innych postanowień organów publicznych;
g. konieczność doprecyzowania lub wyjaśnienia postanowień Regulaminu;
h. zmiana danych lub innych informacji związanych z Organizatorem.
2. Zmiany do Regulaminu wraz z terminem ich wejścia w życie, będą udostępniane Użytkownikom na stronie internetowej: www.kbfbilety.krakow.pl, przy czym do złożonych zamówień na Bilety zastosowanie mają postanowienia Regulaminu w brzmieniu zaakceptowanym w momencie składania zamówienia.
3. Użytkownik, który nie akceptuje zmian do Regulaminu ma prawo zlikwidować Konto i wyrejestrować się z Systemu. W tym celu należy zgłosić to poprzez wysłanie maila na kontakt@kbfbilety.krakow.pl.
4. W razie sporów z Użytkownikiem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.
5. Organizator deklaruje chęć pozasądowego rozstrzygania sporów z Użytkownikami, w tym m.in. za pośrednictwem platformy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod nazwą: Polubowne Rozwiązywanie Sporów Konsumenckich, strona internetowa: www.polubowne.uokik.gov.pl. Konsument ma także możliwość korzystania z unijnej platformy: Internetowe rozstrzyganie sporów, dostępnej na stronie internetowej: Internetowe rozstrzyganie sporów | Komisja Europejska (europa.eu).
6.Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.