§1 Postanowienia wstępne
1. Organizatorem Programu oraz dostawca Aplikacji (zdefiniowanej poniżej) jest Krakowskie Biuro
Festiwalowe (KBF) z siedzibą w Krakowie (30-311), ul. Wygrana 2, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod nr 19, nr NIP: 6761787436 (dalej określany jako „Organizator” lub „KBF”).
2. Celem Programu jest informowanie Użytkownika o wydarzeniach kulturalnych i punktowanie jego aktywności związanej z kulturą, pośrednio również skrócenie procesu zakupu biletów poprzez ułatwienie dostępu do Platformy sprzedażowej.
3. Program jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Program trwa od XX-XX- 2022 roku do odwołania.

§2 Definicje
1. Używane w treści niniejszego regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej, chyba że z treści Regulaminu wyraźnie wynika co innego:
a) Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin.
b) Organizator – Krakowskie Biuro Festiwalowe (KBF) z siedzibą w Krakowie (30-311), ul. Wygrana 2, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod nr 19, nr NIP: 6761787436.
c) Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia określone w Regulaminie warunki uczestnictwa w Programie i dokonała rejestracji w Aplikacji, korzystająca z Programu.
d) Aplikacja - aplikacja mobilna pod nazwą „KBF:PLUS”, przeznaczona do zainstalowania na urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym Android lub iOS, za pomocą której Użytkownik uczestniczy w Programie;
e) Program – program KBF:PLUS, którego zasady i warunki określa niniejszy Regulamin.
f) Wydarzenie – wydarzenie kulturalne organizowane (lub współorganizowane przez Organizatora), na które Organizator prowadzi sprzedażlub dystrybucję biletóww ramach Programu. Wydarzeniem jest pojedynczy koncert, spotkanie, wystawa, pokaz filmowy, kurs, spacer lub inne wydarzenie o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym..
g) Festiwal – cykl Wydarzeń biletowanych, objęty wspólną nazwą.
h) InfoKraków – sieć ośmiu punktów informacji turystycznej prowadząca sprzedaż biletów na
wydarzenia Organizatora.
i) Punkt Sprzedaży – punkty InfoKraków lub stoisko sprzedażowe ulokowane w miejscu odbywania się
Wydarzenia uruchamiane w dniu Wydarzenia.
j) Stoisko Promocyjne – to miejsce zlokalizowane na terenie Wydarzenia,
uruchamiane w dniu Wydarzenia, w celu promowania i informowania o Programie KBF:PLUS.
k) Bilet –potwierdzenie umowy zawartej z Organizatorem przez Nabywcę, uprawniającej go do wzięcia udziału w Wydarzeniu. Bilet przeznaczony jest dla jednej osoby.
l) Bilet elektroniczny – Bilet do samodzielnego wydruku; generowane elektronicznie potwierdzenie
umowy zawartej z Organizatorem przez Nabywcę, uprawniającej go do wzięcia udziału w
Wydarzeniu; Bilet elektroniczny generowany jest w formie elektronicznej w formie pliku PDF
przesyłanego w wiadomości mailowej lub w formie zapisu elektronicznego, umożliwiającego jego
przetwarzanie i przechowywanie przy użyciu przenośnych urządzeń elektronicznych (np. telefonów komórkowych, tabletów) z systemem Android oraz iOS; Bilet elektroniczny wyposażony jest w indywidualny kod QR i/lub kod kreskowy, umożliwiający jego odczytanie przez urządzenia skanujące, ma moc Biletu i stosuje się do niego odpowiednio regulacje dotyczące Biletu;
m) Bilet tradycyjny – Bilet w formie papierowej. Drukowane potwierdzenie umowy zawartej z
Organizatorem przez Nabywcę, uprawniającej go do wzięcia udziału w Wydarzeniu; Bilet tradycyjny wyposażony jest w indywidualny kod QR i/lub kod kreskowy, umożliwiający jego odczytanie przez urządzenia skanujące, ma moc Biletu i stosuje się do niego odpowiednio regulacje dotyczące Biletu.
n) Karnet – zestaw złożony z Biletów w formie tradycyjnej lub elektronicznej, z których każdy dotyczy innego Wydarzenia odbywającego się w ramach danego Festiwalu. Karnet przeznaczony jest dla jednej osoby.
o) Wejściówka – Bilet bezpłatny w formie tradycyjnej lub elektronicznej, uprawniający do uczestnictwa w Wydarzeniu bezpłatnym;
p) Platforma sprzedażowa – to system sprzedaży biletów, za pomocą którego prowadzona jest sprzedaż i dystrybucja Biletów, Karnetów i Wejściówek.
q) Regulamin sprzedaży biletów – oznacza odrębny regulamin, dotyczący zasad sprzedaży Biletów, Karnetów oraz dystrybucji na Wydarzenia i Festiwale organizowane i współorganizowane przez KBF we wszystkich kanałach sprzedaży.
r) ID – unikalny kod QR wraz z numerem, przypisany do Użytkownika i jego Konta w ramach Programu od chwili rejestracji w Aplikacji. Użytkownik może posiadać w Programie tylko jedno ID w tym samym czasie.
s) Konto – indywidualne konto Użytkownika prowadzone w systemie Organizatora i dostępne poprzez Aplikację po dokonaniu rejestracji, na którym zapisywane są informacje o działaniach i aktywnościach Użytkownika w ramach Programu, w tym o liczbie zgromadzonych Punktów oraz aktywowanych Nagrodach.
t) Kod - QR, kreskowy, liczbowy, literowy lub alfanumeryczny, który posiada zaszyfrowaną w sobie
wartość punktową. Kody te Użytkownik skanuje telefonem (QR, kreskowy) lub wprowadza ręcznie
do Aplikacji (kod liczbowy, literowy, alfanumeryczny). Kod wprowadzony do Aplikacji generuje
odpowiednią liczbę punktów w Aplikacji.
u) Punkty - punkty przyznawane Użytkownikowi za Aktywności kulturalne punktowane w ramach
Programu oraz za zakup biletów w Platformie sprzedażowej. Punkty sumują się, a po osiągnieciu
określonej w Regulaminie liczbie, podlegają wymianie na Nagrody, na zasadach i warunkach
określonych w Regulaminie.
v) Próg punktowy – to liczba punktów za osiągniecie lub przekroczenie której przyznawane są Nagrody.
w) Moje nagrody (Nagrody) – lista przedstawiająca rodzaj nagród do zdobycia lub szczegóły opisu przyznanej Nagrody wraz ze sposobem jej odbioru. (np. w postaci zniżek na zakup biletów na Wydarzenia).
x) Portfel (Moje bilety)– zakładka w Aplikacji, w której Użytkownik znajdzie bilety, które zakupił przez Platformę sprzedażową.
y) Aktywność kulturalna – aktywna forma uczestniczenia w kulturze, wyrażona poprzez wykonanie działania w Aplikacji umożliwiające przyznanie punktów w Programie.
z) Button/ ikona/ przycisk– to wirtualny przycisk na ekranie urządzenia mobilnego, na którym
zainstalowana jest aplikacja.
aa) Zakładka – to miejsce w Aplikacji, które odnosi Użytkownika do odpowiedniego ekranu w Aplikacji.
bb) Promocja – dodatkowe informacje o warunkach po spełnieniu których Użytkownikowi zostaną
przydzielone Punkty Programu w Aplikacji.
2. Aplikacja posiada Zakładki, które spełniają określone funkcje, wg. definicji poniżej:
a) ekran rejestracji/logowania – pojawia się w chwili logowania/rejestracji do Aplikacji.
b) ekran główny aplikacji (po zalogowaniu) – to pierwszy widoczny ekran, który widać na urządzeniu po zalogowaniu do Aplikacji. Na tym ekranie widoczne są: ikona skanowania Kodów, ikona przekierowania do modułu „Mój profil”, ikona przekierowania do modułu „Wiadomości”, ikona Menu Aplikacji, ikona „Kup Bilet”, ikona „Moje Bilety”, liczba zdobytych Punktów Użytkownika,
ID Użytkownika wraz z przypisanym do niego kodem QR, lista Nagród możliwych do zdobycia/
odblokowania za określoną w Regulaminie liczbę punktów.
c) ekran „Menu” – posiada ikony do przekierowania do zakładek: „Koszyk”, „Skanuj kod”, „Moje
nagrody”, „Moje bilety”, „Wydarzenia”, „Jak zdobyć punkty?”, „Zasady programu”, „Wiadomości”, „Historia aktywności”, „Mój profil”, „Ustawienia”.
d) zakładka „Koszyk” – to miejsce, w którym Użytkownik zobaczy wybrane przez siebie Bilety w
procesie zakupu.
e) zakładka „Skanuj kod” – to miejsce, w którym należy wpisać Kod ręcznie lub użyć skanera w
smartfonie, do zeskanowania Kodu.
f) zakładka „Mój profil” – posiada ikonę ekranu Zmiany hasła, pola do podglądu danych
Użytkownika, które zostały przez niego wpisane w momencie rejestracji konta: imię, nazwisko,
data urodzenia, miasto, adres e-mail.
g) zakładka „Wiadomości”- zawiera listę wiadomości wysyłanych od Użytkownika do Organizatora
oraz odpowiedzi Organizatora przesyłane do Użytkownika wraz z przyciskiem przekierowującym
do formularza kontaktowego, a także listę Aktualności, która zawiera informacje przesyłane
przez Organizatora.
h) zakładka „Wydarzenia” – lista Wydarzeń wraz z krótkim opisem Wydarzenia.
i) zakładka „Zasady programu”-zawiera „Zasady programu” czyli niniejszy Regulamin, zakładkę „O
nas” czyli informacje nt. Organizatora oraz zakładkę „Polityka prywatności” wraz z linkami lub
plikami odnoszącymi się do Regulaminu oraz Polityki prywatności.
j) zakładka „Jak zdobyć punkty?” – lista informacji nt. Aktywności za które Użytkownikowi mogą
zostać przyznane Punkty.
k) zakładka „Historia aktywności” – zawiera informacje o wykonanej przez Użytkownika Aktywności
wraz z liczbą Punktów oraz datą ich przyznania lub odjęcia z konta.
l) zakładka „Moje nagrody” – zawiera listę nagród odblokowanych oraz zrealizowanych po
osiągnięciu przez Użytkownika wymaganego Progu Punktowego.
m) zakładka „Ustawienia” – zawiera informacje, które umożliwiają Użytkownikowi: wyłączenie
powiadomień push, wyłączenie tzw. zgody marketingowej, ocenę Aplikacji, przycisk „Wyloguj
się”.
n) przycisk „Kup bilet” – z przekierowaniem do Platformy sprzedażowej.
o) przycisk „Moje bilety” – z przekierowaniem do ekranu, gdzie użytkownik znajdzie Bilety, których
zakupu dokonał wcześniej przez Platformę sprzedażową.
3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o którejkolwiek z definicji opisanej w pkt. 1-2 powyżej w
liczbie pojedynczej, należy to odpowiednio stosować do liczby mnogiej i odwrotnie.
§3 Postanowienia ogólne
1. Za realizację Programu odpowiada Organizator.
2. Użytkowanie Aplikacji jest darmowe. Aby dołączyć do Programu nie trzeba dokonywać żadnej opłaty.
3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa i korzystania z Programu, w szczególności prawa i
obowiązki Użytkownika oraz korzyści, które wynikają z uczestnictwa w Programie.
4. Program ma dostarczać Użytkownikowi określone zyski. Zaangażowany Użytkownik za podejmowaną
(Kulturalną) Aktywność otrzyma punkty, które po zsumowaniu i osiągnięciu wymaganej liczby, przyznają
możliwość odebrania Nagrody.
5. Korzystanie z aplikacji zapewnia bezpośredni dostęp do informacji o życiu kulturalnym prowadzonym/
organizowanym/ współorganizowanym przez Organizatora, które mogą być przekazywane w formie
powiadomień.
6. Aplikacja Programu skraca ścieżkę zakupu biletów na Wydarzenia. Stanowi także Portfel, w którym
Użytkownik może przechowywać zakupione bilety (zakupione za pomocą Platformy sprzedażowej) aż do
momentu kontroli biletowej w dniu Wydarzenia.
7. Aplikacja Programu zakłada zdobywanie Punktów. Punkty przyznaje się za zakup biletów na Wydarzenia,
oraz za różnego rodzaju Aktywności kulturalne (np. związane z dostępem do wydarzeń online,
korzystaniem z narzędzi KBF lub uczestnictwem w wydarzeniach niebiletowanych). Punkty za określone
aktywności przyznawane będą Użytkownikowi według opublikowanej w Aplikacjiskali, a ich zgromadzona
pula może zostać wymieniona na Nagrody dostępne na kilku poziomach.
§4 Warunki udziału w Programie
1. Dokonując rejestracji w Programie Użytkownik zawiera z Organizatorem na czas nieokreślony umowę o
uczestnictwo w Programie. Treść umowy określa Regulamin.
2. Uczestnikiem Programu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych.
3. Użytkownik musi posiadać aktywną skrzynkę poczty elektronicznej (e-mail) oraz zainstalowaną na swoim
urządzeniu mobilnym Aplikację.
4. Rejestracja w Programie następuje za pomocą Aplikacji. Posługiwanie się Aplikacją jest niezbędne do
udziału w Programie.
5. W celu przystąpienia do Programu, po zainstalowaniu Aplikacji i zapoznaniu się z informacjami na jej
temat, należy dokonać rejestracji. Proces rejestracji jest uruchamiany przy użyciu przycisku „Utwórz
konto”.
6. Rejestracja wymaga wypełnienia interaktywnego formularza, w szczególności podania swoich
prawdziwych i poprawnych danych, stosując się do komunikatów wyświetlanych w Aplikacji.
7. W celu dokonania rejestracji niezbędne jest podanie danych: imię, nazwisko, data urodzenia, miasto,
adres e-mail, hasło.
8. Bezpośrednio po wysłaniu formularza rejestracyjnego Organizator tworzy dla zgłaszającej się osoby
indywidualne Konto oraz generuje przypisany do tego Konta unikalny ID. Z tą chwilą rejestracja zostaje
zakończona, a osoba, która dokonała rejestracji, uzyskuje status Użytkownika.
9. ID służy do identyfikacji Użytkownika w ramach Programu. Użytkownik może posługiwać się wyłącznie
swoim Kontem i wyłącznie swoim ID.
10. Zakończenie rejestracji i utworzenie Konta jest potwierdzane przez Organizatora za pomocą wiadomości
e-mail wysłanej na adres podany w formularzu rejestracyjnym. Wiadomość ta zawiera link, przy pomocy
którego Użytkownik powinien dokonać potwierdzenia (weryfikacji) podanego przez siebie w toku
rejestracji adresu e- mail. Potwierdzenie adresu e-mail jest niezbędne do wzięcia udziału w Programie.
11. Pracownicy, dyrektorzy, i przedstawiciele KBF mogą uczestniczyć w programie, ale mogą być wykluczeni
z udziału w niektórych promocjach.
12. Członkostwo jest osobiste, nieprzenoszalne i podlega niniejszemu Regulaminowi oraz innym zasadom,
regulacjom, politykom i procedurom ustanowionym przez KBF oraz zaakceptowanym przez Użytkownika
w momencie korzystania z ofert, przywilejów i usług, bądź w momencie dokonywania zakupów.
13. W programie nie mogą uczestniczyć firmy, grupy, stowarzyszenia ani inne podmioty dokonujące zakupów
komercyjnych lub hurtowych. Udziału w programie nie należy wykorzystywać do odsprzedaży produktów
lub w celach osiągnięcia zysku.
§5 Zasady Programu
Punkty:
1. Program polega na zdobywaniu przez Użytkownika Aplikacji Punktów, które sumując się w Aplikacji,
umożliwią odbiór określonych w Regulaminie Programu Nagród.
2. Skala Punktowa a także Progi Punktowe zostaną opisane oraz umieszczone w Aplikacji.
3. Użytkownik ma możliwość sprawdzenia stanu posiadania swoich Punktów w Aplikacji. Po włączeniu
Aplikacji pole z widoczną liczbą posiadanych Punktów dostępne jest na głównym/pierwszym ekranie po
otwarciu Aplikacji.
4. Zdobyte punkty są osobiste i nie można ich przenosić na inną osobę ani innego uczestnika programu
lojalnościowego.
Kody:
5. Punkty możliwe są do otrzymania za pomocą Kodów (QR, kreskowych, liczbowych, literowych lub
alfanumerycznych).
6. Użytkownik skanuje telefonem Kod (QR, kreskowy) lub wprowadza Kod ręcznie do Aplikacji (liczbowy,
literowy, alfanumeryczny). Aplikacja generuje odpowiednią, przypisaną do Kodu przez Organizatora,
liczbę punktów w narzędziu.
7. Kody dostępne dla Aplikacji będą możliwe do otrzymania za pośrednictwem:
a) Biletu zakupionego na wydarzenie kulturalne (na Bilecie widnieć będzie Kod QR, kreskowy lub
liczbowy, który należy wprowadzić do Aplikacji, by naliczyć odpowiednią liczbę punktów).
b) wiadomości e-mail (treść otrzymanej w związku z podjętą Aktywnością wiadomości będzie
zawierać w sobie kod QR, kod liczbowy, kod literowy lub alfanumeryczny, który po
wprowadzeniu do Aplikacji lub zeskanowaniu, naliczy odpowiednią liczbę punktów
Użytkownikowi).
c) plakatu, ulotki, broszury lub strony internetowej (na których znajdzie się Kod QR, liczbowy,
literowy lub alfanumeryczny, który po wprowadzeniu do Aplikacji lub zeskanowaniu, naliczy
odpowiednią liczbę punktów Użytkownikowi).
Nagrody:
8. Po zdobyciu określonej liczby Punktów, Użytkownikowi Aplikacji zostanie przyznana Nagroda.
a) Nagrody najczęściej będą przybierały formę zniżki procentowej na zakup Biletów.
b) Organizator dopuszcza również inne metody nagradzania za osiągnięcie lub przekroczenie
określonego w Aplikacji Progu punktowego (np. w postaci nagród rzeczowych).
c) Nagrody możliwe są do odbioru (odblokowania) po spełnieniu warunków opisanych w par. 5
pkt.1-6, poprzez wybór przycisku „Odbieram nagrodę”.
d) Informacje o sposobie realizacji oraz szczegółach dotyczących jej odbioru, znajdują się w
Aplikacji w miejscu oznaczonym jako „Nagrody”.
e) Nagroda możliwa jest do odbioru po spełnieniu opisanych warunków, po kliknięciu w pole
oznaczone komendą „Odbierz kod”.
f) Każda nagroda może zostać wykorzystana tylko raz.
g) Nagrody/rabaty nie łączą się.
§6 Odejmowanie punktów
1. Organizator dopuszcza możliwość odejmowania Punktów Użytkownikom Aplikacji w uzasadnionych
przypadkach, np. w sytuacji zwrotu Biletów przez Użytkownika (jeżeli zwroty realizowane są w ramach
Regulaminu sprzedaży biletów).
2. Moment odjęcia Punktów oraz ich liczba będzie widoczne dla Użytkownika w Zakładce „Historia
aktywności”.
§7 Zmiany, zakończenie i/lub usunięcie Programu
1. Użytkownik może w każdym czasie, bez podania przyczyny, zrezygnować ze swojego Konta
Użytkownika. W celu usunięcia konta należy skontaktować się z Organizatorem pod adresem email:
2. Gdy Użytkownik zrezygnuje z udziału w programie, wszystkie punkty zebrane w Aplikacji zostaną usunięte.
3. KBF może w każdej chwili, wedle własnego uznania, zakończyć, zmienić, ograniczyć, zawiesić lub
zmodyfikować Program oraz jego Regulamin bez wcześniejszego uprzedzenia, o ile te zmiany nie będą
miały negatywnego materialnego wpływu na członkostwo.
4. Jakiekolwiek naruszenie zasad Programu KBF:PLUS, udowodnione lub prawdopodobne fałszerstwo,
nieprzestrzeganie Regulaminu, brak aktywności na koncie, przekazanie błędnych danych lub jakiekolwiek
działania na szkodę interesów KBF, mogą doprowadzić do usunięcia z Programu.
§ 8 Odpowiedzialność
1. Użytkownik winien sygnalizować Organizatorowi wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Aplikacji
poprzez przesłanie stosownej informacji kontaktując się z Organizatorem pod adresem mailowym:….
2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe działanie przenośnych urządzeń elektronicznych,
z których korzysta Użytkownik, umożliwiających prawidłowe działanie Aplikacji.
3. Udostępnienie osobom postronnym danych logowania do Aplikacji może skutkować utratą danych
i przejęciem dostępu do Aplikacji przez inną osobę. KBF nie ponosi odpowiedzialności za szkody
wyrządzone z tego tytułu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłanie informacji/Biletu pod nieprawidłowy adres lub
wysłanie wiadomości z informacjami dot. zamówienia, odwołanego wydarzenia lub zmiany szczegółów
wydarzenia na niewłaściwy adres email, jeśli dane zostały błędnie podane przez Użytkownika.
§ 9 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem Danych Osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Organizator - Krakowskie
Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków, gminna instytucja kultury wpisana do
rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 19.
2. Z Organizatorem można się skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail:
poczta@kbf.krakow.pl, pisemnie pod adresem: Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul.
Wygranej 2, 30-311 Kraków, telefonicznie:+48 12 354 25 00.
3. W Biurze wyznaczony jest INSPEKTOR OCHRONY DANYCH – Łukasz Gajdecki, z którym można się
skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z
praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: rodo@kbf.krakow.pl lub pisemnie na
adres: Inspektor Ochrony Danych, Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311
Kraków. Szczegółowe dane inspektora ochrony danych znajdują się na stronie internetowej
www.kbf.krakow.pl oraz w siedzibie Administratora Danych Osobowych.
4. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji wszelkich działań
związanych z uczestnictwem w Programie - na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w tym w szczególności do informowania Użytkownika o wydarzeniach
objętych Programem.
5. Organizator będzie przetwarzać dane Użytkownika przez okres niezbędny do zrealizowania celów, do
których zostały zebrane oraz przez okres, w którym możliwe będzie dochodzenie roszczeń, w tym do
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przez okres 6 lat.
6. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane przez Organizatora podmiotom upoważnionym z
mocy prawa oraz przetwarzające dane w imieniu Organizatora na podstawie zawartych umów
powierzenia.
7. Organizator informuje, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, przy
tym jednak brak zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów działań
związanych z Programem uniemożliwi jego uczestnictwo w Programie.
8. Organizator jednocześnie informuje, iż Użytkownik ma prawo:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach
danych i celach ich przetwarzania a także do uzyskania kopii danych (art. 15 RODO);
2) sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych (art. 16 RODO);
3) prawo do bycia zapomnianym to znaczy do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie
i bezprawnie (art. 17 RODO);
4) ograniczenia przetwarzania danych, tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych,
stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO);
5) aby Organizator powiadomił o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu
przetwarzania odbiorców danych (art. 19 RODO);
6) prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO), co
oznacza, iż ma Pani/Pan prawo żądać, by Pani/Pana dane osobowe zostały przesłane przez nas
bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
7) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), co oznacza, iż niezależnie od
praw wymienionych w niniejszym dokumencie może Użytkownik w dowolnym momencie wnieść
sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu wniosku
Użytkownika Organizator nie będzie już mógł przetwarzać danych osobowych Użytkownika objętych
sprzeciwem, chyba że wykazane zostanie istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do
przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub
podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
8) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.
§8 Postanowienia końcowe:
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia xx-xx-2022 roku do odwołania.
2. Skorzystanie z Programu nie rodzi po stronie Użytkownika jakichkolwiek roszczeń względem
Organizatora.
3. Regulamin dostępny jest w Aplikacji oraz na stronie https://kbf.krakow.pl/, https://kbfbilety.krakow.pl/ .
4. Organizator zastrzega sobie prawo, bez podania przyczyny, do przerwania lub zakończenia Programu. Z
tego tytułu Użytkownikowi nie służy roszczenie do Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, o czym Uczestnicy zostaną
powiadomieni poprzez wiadomość e-mail.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny.
7. Do złożonych lub zrealizowanych zamówień zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu w
brzmieniu zaakceptowanym w momencie składania zamówienia. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na
stronie internetowej: www.kbfbilety.krakow.pl, również w formacie pdf. Regulamin jest dostępny w
języku polskim. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie, które odnoszą się do zawierania i rozwiązywania umów zawieranych jego podstawie, a także trybu postępowania reklamacyjnego,
obowiązują również odpowiednio w zakresie w jakim umowy zawierane na podstawie Regulaminu są umowami o świadczenie usług drogą elektroniczną.
8. 4. W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z danym zamówieniem zastosowanie ma Regulamin, Regulamin Sprzedaży Biletów, Karnetów i Dystrybucji Wejściówek na dane Wydarzenie obowiązujący w dniu składania zamówienia.