W tym miejscu znajdą Państwo wszystkie informacje o zasadach postępowania z Państwa danymi, w tym z danymi osobowymi w związku z korzystaniem z aplikacji KBF:PLUS. 

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków, gminna instytucja kultury wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 19.

Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: poczta@kbf.krakow.pl, pisemnie pod adresem: Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków, telefonicznie: +48 12 354 25 00.

U Administratora wyznaczony jest INSPEKTOR OCHRONY DANYCH – Łukasz Gajdecki, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: rodo@kbf.krakow.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków.

Jakie informacje zbieramy?

1.   Dane osobowe podawane przez Państwa przy rejestracji konta w aplikacji KBF:PLUS.

2.    Informacje zbierane automatycznie dotyczące działania aplikacji na Państwa urządzeniu, w tym informacje techniczne dotyczące urządzenia, z którego korzystacie Państwo celem obsługi aplikacji KBF:PLUS.

Zasady przetwarzania danych osobowych uzyskanych od Państwa przy rejestracji.

Dane osobowe Użytkownika, które Użytkownik zobowiązany jest podać przy Rejestracji będą przetwarzane przez Administratora w celu zawarcia i wykonywania Umowy tj. udziału w programie KBF: PLUS oraz rejestracji i korzystania z funkcjonalności konta w Aplikacji  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Po zakończeniu realizacji Umowy, dane użytkownika będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb uzasadnionego interesu prawnego Administratora tj. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Podanie danych przy rejestracji jest dobrowolne, przy tym jednak brak ich podania uniemożliwi uczestnictwo Użytkownika w Programie i korzystanie z Aplikacji.

O ile wyrazicie Państwo na to zgodę, Administrator przetwarzać będzie Państwa dane osobowe celem prezentowania (przesyłania) Państwu treści informacyjnych i marketingowych (w tym informacji handlowej) tj. w szczególności informacji o aktualnej ofercie Administratora dostępnej za pośrednictwem aplikacji, a związanych z programem KBF: PLUS. Udzielona zgoda stanowić będzie podstawę przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów informacyjnych i marketingowych jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w Programie i korzystanie z Aplikacji.

Dane osobowe dotyczące wieku/daty urodzenia oraz miejsca zamieszkania Administrator przetwarzać będzie dla celów statystycznych, w oparciu o prawnie uzasadniony interes Organizatora – ewaluacji działań związanych z Programem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe Użytkownika podane przez niego przy Rejestracji Administrator będzie przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania celów, do których zostały zebrane (tj. przez okres wykonywania Umowy) oraz przez okres, w którym możliwe będzie dochodzenie roszczeń, w tym do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przez okres 6 lat.

Dane osobowe przetwarzane dla celów marketingowych Administrator przetwarzać będzie do czasu cofnięcia udzielonej zgody, a jeśli zgoda nie zostanie cofnięta do zakończenia realizacji umowy o udział w programie KBF: PLUS.

Dane osobowe Użytkownika i/lub inne niż dane osobowe informacje o Użytkownikach mogą być udostępniane przez Administratora:

 • Operatorowi płatności wyłącznie w przypadku gdy Użytkownik dokona zakupu w ramach Aplikacji i przejdzie do wykonania płatności z wykorzystaniem operatora płatności.
 • Podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia - dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych (w tym w szczególności świadczących usługi wsparcia technicznego aplikacji).
 • Pozostałym podmiotom, które będą działać jako administratorzy tych danych decydując o sposobie i celach przetwarzania – wyłącznie, gdy obowiązek takiego udostępnienia danych wynikać będzie z przepisów prawa.

Administrator jednocześnie informuje, iż Użytkownik ma:

 • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych i celach ich przetwarzania a także do uzyskania kopii danych (art. 15 RODO);
 • Prawo sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych (art. 16 RODO);
 • Prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów informacyjnych i marketingowych czego Użytkownik dokonać może przy użyciu funkcjonalności ustawień konta w aplikacji. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
 • Prawo do bycia zapomnianym to znaczy do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (art. 17 RODO);
 • Prawo ograniczenia przetwarzania danych, tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych, stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO);
 • Prawo, aby Administrator powiadomił o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania odbiorców danych (art. 19 RODO);
 • Prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO), co oznacza, iż ma Pani/Pan prawo żądać, by Pani/Pana dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie może Użytkownik w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu  wniosku Użytkownika Organizator nie będzie już mógł przetwarzać danych osobowych Użytkownika objętych sprzeciwem, chyba że wykazane zostanie istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO (adres korespondencyjny Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja i marketing.

Nasza aplikacja wyposażona została w dedykowaną zakładkę, gdzie mogą Państwo otrzymywać wiadomości pochodzące od Administratora o charakterze informacyjnym i marketingowym dotyczącym wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Administratora, samego programu KBF: PLUS czy też aplikacji (podstawowy kanał komunikacji).

Wiadomości te wysyłane będą Państwu wyłącznie jeśli w ustawieniach aplikacji udzielicie Państwo zgody na  otrzymywanie wiadomości marketingowych. W każdej chwili możecie Państwo cofnąć zgodę poprzez odznaczenie jej w ustawieniach aplikacji.

Informacje i wiadomości marketingowe mogą być również kierowane do Państwa na podany przez Państwa przy rejestracji adres mailowy (pomocniczy kanał komunikacji), w szczególności gdy z przyczyn technicznych i niezależnych od Administratora czasowo niemożliwym jest przekazanie Państwu informacji w samej aplikacji. 

Wiadomości push.

Informujemy, że zamierzamy korzystać z możliwości wyświetlania na państwa urządzeniu, przy pomocy którego korzystacie Państwo z naszej aplikacji wiadomości typu push.

Wiadomości push to, krótkie notyfikacje tekstowe wyświetlane automatycznie na Państwa urządzeniu, w których w zwięzłej formie tekstowej chcemy przekazywać naszym użytkownikom informacje dotyczące aplikacji i Programu KBF: PLUS.

Wyświetlanie wiadomości typu push możliwe będzie wyłącznie jeśli na to Państwo zezwolą w ramach ustawień konta w aplikacji. W każdej chwili możecie też Państwo zablokować możliwość otrzymywania takich notyfikacji korzystając z ustawień samej aplikacji lub swojego urządzenia.

Informacje zbierane automatycznie.

Nasza aplikacja zbierać będzie anonimowe informacje techniczne dotyczące Państwa urządzenia, na którym aplikacja jest zainstalowana i użytkowana oraz dotyczące poprawności jej działania na Państwa urządzeniu. Informacje te nie będą stanowić danych osobowych, a także nie będą łączone z Państwa danymi osobowymi podanymi podczas rejestracji konta.

Administrator zamierza korzystać z tych informacji wyłącznie w celu usuwania ewentualnych usterek aplikacji oraz  optymalizacji jej działania. Pomogą one Administratorowi przygotowywać usprawnienia techniczne aplikacji w ramach przyszłych jej aktuwalizacji.

Linki do innych stron.

W nasza aplikacji możecie Państwo znaleźć linki (odnośniki) innych stron internetowych, w szczególności do naszych fanpage’y w serwisach społecznościowych (Facebook, Instagram etc.)  Tutaj opisana ochrona danych dotyczy tylko naszej aplikacji, dlatego zachęcamy abyście Państwo po przejściu na inne strony zapoznali się z informacjami dotyczącymi ochrony danych tam obowiązującymi.

Pytania.

W razie pytań o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystaniu Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt przesyłając email na adres rodo@kbf.krakow.pl